Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Ten wpis stracił ważność

Zarząd Powiatu Ostrowskiego

ogłasza ustny nieograniczony przetarg

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Przygodzicach

 1. Przedmiotem ustnego nieograniczonego przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Przygodzice przy ulicy PTR, oznaczona w ewidencji gruntów na arkuszu mapy 4 numerem działki 213/28 o powierzchni 0,2300 ha, zapisana w księdze wieczystej: KZ1W/00070565/7.
 2. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przygodzice nieruchomość stanowi tereny usług, usług leśnych.
 3. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem tzw. „Dworu Przebendowskiego” o powierzchni użytkowej 415,06 m2 oraz powierzchni zabudowy 370,00 m2, pochodzącym prawdopodobnie z XVIII wieku, obecnie nieużytkowanym. Dwór był w przeszłości wielokrotnie przebudowywany. Budynek jest parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, murowany. Od frontu budynku i od strony północnej usytuowane są drewniane werandy. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz odgromową. Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nieruchomość znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Przygodzice. Otoczenie stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Nieruchomość posiada dojazd z drogi asfaltowej oraz dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.
 4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, dnia 12 stycznia 2011 roku o godz. 10.00, w pokoju nr 104.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).
 6. Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest wpłacenie wadium w  kwocie 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące 00/100 złotych) do dnia 6 stycznia 2011 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Nr 83 8431 0008 0013 1632 2001 0008 w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach.
 7. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście 00/100 złotych).
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Osoby uczestniczące w przetargu obowiązane są przedstawić Komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
 11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
 12. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
 13. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu lub telefonicznie (062) 737 84 53, 737 84 55.

Włodzimierz Jędrzejak

/Starosta Ostrowski/

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Jędrzejak
Czas wytworzenia: 2010-11-17
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2010-11-17 09:51:39
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 134