Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: WYPISY I WYRYSY Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

WYPISY I WYRYSY Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.520)
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.1282 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr.2013, poz. 267)
 4. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 542)
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczeni Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz.917)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysy/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – wzór wniosku: Formularz EGiB

Miejsce składania wniosków:

Za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wlkp. 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Osobiście:

I piętro, pokój nr 107, tel.62 737 84 51 – Referat Geodezji, Kartografii i Katastru w Wydziale Geodezji
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wlkp. 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
poniedziałek od 8.00 do 15.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 14.30.

Opłaty:

Pobranie - przed wykonaniem czynności.

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Sposób zapłaty:

 • Opłata wynikająca z Dokumentu Obliczenia Opłaty – wpłata na konto Powiatu Ostrowskiego, Nr rachunku: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Nr rachunku: 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.

Formularz EGiB stanowiący Załącznik nr 4 rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczeni Opłaty

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
Czas wytworzenia: 2014-08-01
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-08-01 11:19:44
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 12313

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Rudowicz
  Czas wytworzenia: 2017-11-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 16:20:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 405
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Rudowicz
  Czas wytworzenia: 2017-11-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 16:20:31
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 171