Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

RPZ.272.12.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Czas wytworzenia: 2018-02-19
Czas udostępnienia: 2018-02-19 13:12:25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące i stałe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz dozór pomieszczeń urzędu, otwieranie i zamykanie Starostwa Powiatowego.

Czas wytworzenia: 2018-01-24
Czas udostępnienia: 2018-01-24 15:18:24

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeniesienie punktu osnowy wysokościowej.

Czas wytworzenia: 2018-01-19
Czas udostępnienia: 2018-01-19 13:40:13

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi transportowej na potrzeby realizowanego projektu finansowanego ze środków europejskich: „Staże zagraniczne uczniów Powiatu Ostrowskiego”.

Czas wytworzenia: 2018-01-19
Czas udostępnienia: 2018-01-19 15:03:16

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, niezbędnych do ustalenia lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, zgodnie z  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.  z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 11:51:12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ustalenie stanu prawnego działek ewidencyjnych.

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 12:58:52

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu dla inwestycji: ”Przebudowa istniejących budynków i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z wyposażeniem"

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 13:15:05

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, w celu ustalenia odpłatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności oraz odpłatności za zbycie prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego gruntu, zgodnie ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm).

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 13:36:06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokonanie podziałów dostosowawczych (hipotecznych) działek ewidencyjnych.

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 14:00:46

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego  w Ostrowie Wielkopolskim oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wielkopolskim.

Czas wytworzenia: 2018-01-08
Czas udostępnienia: 2018-01-08 14:42:36

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeniesienie punktu osnowy wysokościowej.

Czas wytworzenia: 2017-12-28
Czas udostępnienia: 2017-12-28 09:25:59

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę istniejących budynków i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu - remont budynku D.

Czas wytworzenia: 2017-11-30
Czas udostępnienia: 2017-11-30 14:39:11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inwestora zastępczego łącznie z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo -  parkowego w Lewkowie” w m. Lewków przy  ul. Kwiatkowskiej 6c, na dz. nr 276/6, 168/1, 517/1, 539/1 (obręb 0016).

Czas wytworzenia: 2017-11-20
Czas udostępnienia: 2017-11-20 13:57:57

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu dla inwestycji: „Przebudowa istniejących budynków i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z wyposażeniem”  

Czas wytworzenia: 2017-10-25
Czas udostępnienia: 2017-10-25 14:04:46

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów przenośnych wraz z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, szkoleniami, serwisem i zapewnieniem dostępu do mobilnego Internetu, realizowana w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeni

Czas wytworzenia: 2012-11-27
Czas udostępnienia: 2012-11-27 14:08:40