Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Wydział Geodezji

Wydział Geodezji

  Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych

  Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.Dz. U.  z 2015r., poz. 520) Ustawa z dnia 14.06.1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2013.267) Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie...

  Czas wytworzenia: 2014-10-20
  Czas udostępnienia: 2014-10-20 13:54:59

  WYPISY I WYRYSY Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

  Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.520) Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.1282 ze zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania...

  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Czas udostępnienia: 2014-08-01 11:19:44

  UDOSTĘPNIANIE DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

  Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.520) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.518 z późn. zm.) Ustawa z...

  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Czas udostępnienia: 2014-08-01 10:43:03

  Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kopie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz innych materiałów)

  Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2015r.,  poz. 520) Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960r Kodeks...

  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Czas udostępnienia: 2014-08-01 10:18:43

  Scalanie gruntów

  Opis sprawy: Postępowanie wszczynane jest na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni...

  Czas wytworzenia: 2014-07-02
  Czas udostępnienia: 2014-07-02 14:15:50

  Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

  Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1629) Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.1827) Ustawa z dnia 14.06.1960r Kodeks postępowania...

  Czas wytworzenia: 2014-05-09
  Czas udostępnienia: 2014-07-15 12:54:22

  Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne

  Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie powiatu ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców – wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 08:14:51

  Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

  Wymagane dokumenty: - Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców /wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 11:40:30

  Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  Wymagane dokumenty: - Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: - nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 14:37:41

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

  Wymagane dokumenty: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: dane osobowe...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 13:00:16

  Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

  Informacja o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego od podmiotu uiszczającego dotychczas opłaty roczne Wymagane dokumenty: Informacja o nabyciu prawa użytkowania wieczystego –...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2018-02-13 08:35:40