OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści:
- nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości,
- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
- powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część – powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
- dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
- lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,
- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,
- osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,
- nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje.

Załączniki:
- dokumenty – protokół z przebiegu rokowań /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą określenie granic terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość na zostać wywłaszczona /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
- mapa z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek dotyczy tylko części nieruchomości /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
- zupełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie, w przypadku braku księgi wieczystej – inne dokumenty stwierdzające prawa do nieruchomości – /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
- wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe – Biuro podawcze – parter pokój nr 1

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
I piętro, pokój nr 119
tel. 0-62 737-84-53

Termin i sposób załatwienia:
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/
– 60 dni – z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Wywłaszczenie nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego, sporządzeniu operatu szacunkowego oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną pisemnie powiadomione.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.

Opłaty:
Wniosek z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – m. in. art. 112-123 oraz art. 128-136 /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/,
- ustawa z dnia 6 lipca 1962 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zmianami/

Dodatkowe informacje:
- Wywłaszczenie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
- Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne /wskazane w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami/ nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie zostały nabyte w drodze umowy. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek jej zarządu. Wszczęcie postępowania należy poprzedzić rokowaniami.
- Pod pojęciem „cel publiczny” rozumie się: wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowę i utrzymywanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, a także łączności publicznej i sygnalizacji; wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowę i utrzymanie; budowę i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektryczynej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; budowę i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulację i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiekę nad zabytkami; ochronę Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; budowę i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych – obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych; budowę i utrzymanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowę i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową; zakładanie i utrzymanie cmentarzy; ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; względnie inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.
- Wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
- Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającego wartość nieruchomości. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości.
- W ramach odszkodowania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, nieruchomość zamienna.

Czas udostępnienia: 2011-02-01
Pokaż metadane