OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści:
 • dane osobowe wnioskodawcy /imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL/;
 • oznaczenie geodezyjne nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia /nazwa miejscowości, gmina, obręb, numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej
 • ewentualny wniosek o bonifikatę wraz z uzasadnieniem

Adresat wniosku:
Starosta Ostrowski

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe – Biuro podawcze – parter pokój nr 1

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
I piętro, pokój nr 120
tel. 0-62 737-84-54

Termin i sposób załatwienia:
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/

 • 30 dni – w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim sporządzeniu operatu szacunkowego.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.

Opłaty:
Za dokonanie czynności urzędowej – wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami/ - część I pkt 53 załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
BOŚ O/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004
Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać:

 • gotówką bez dodatkowych opłat w:
 • Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp. al. Powstańców Wielkopolskich 14,
 • punkcie kasowym prowadzonym przez BOŚ O/Ostrów Wlkp. w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp.
 • kasie Centrum Obsługi Klienta HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wlkp. ul. Partyzancka 27.
 • w pozostałych placówka bankowych /inne niż wymienione/ i urzędach pocztowych obowiązuje prowizja bankowa wynikająca z przepisów danej placówki.
 • bezgotówkowo – przelewem na wyżej wymienione konto

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami/,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./,

Dodatkowe informacje:

 • Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkaniowych lub garaży, oraz następcy prawni wymienionych użytkowników wieczystych.
 • Przepisów ustawy o przekształceniu nie stosuje się do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz 1129) oraz do nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie /wartości nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu/.
 • Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami/ ustalona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może zostać na wniosek użytkownika wieczystego rozłożona na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożona na raty zgodnie z ww. artykułem, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski /art. 4 ust. 4/. Wierzytelność z tytułu opłaty, o której mowa w art. 4 ust. 1 podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową /art. 4 ust. 6/.
Czas udostępnienia: 2011-02-01
Pokaż metadane