OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Informacja o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego od podmiotu uiszczającego dotychczas opłaty roczne

Wymagane dokumenty:
Informacja o nabyciu prawa użytkowania wieczystego – wniosek o ustalenie wysokości opłaty rocznej dla nabytej nieruchomości – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści:
» dane osobowe wnioskodawcy /imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania/;
» oznaczenie geodezyjne nabytej nieruchomości /nazwa miejscowości, gmina, obręb, numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej/
Załączniki:
- akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe – Biuro podawcze – parter pokój nr 1

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
I piętro, pokój nr 120
tel. 627 378 454

Termin i sposób załatwienia:
Pismo informujące o wysokości obowiązującej opłaty rocznej wydawane jest niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji /procedura zmierzająca do poinformowania użytkownika wieczystego o wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

Zawiadomienie o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego następuje w formie pisma informującego o wysokości opłaty rocznej oraz prawach i obowiązkach użytkownika wieczystego.

Pismo zostanie przesłane listem poleconym.

Opłaty:
Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Postępowanie cywilne – nie przewiduje się trybu odwoławczego w drodze administracyjnej.

Podstawa prawna:
- art. 71-91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./,

Dodatkowe informacje:
» Postępowanie zmierzające do udzielenia informacji o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wszczynane jest na wniosek użytkownika wieczystego, po uzyskaniu zawiadomienia od użytkownika o nabyciu /lub zbyciu prawa użytkowania wieczystego/ lub z urzędu.
» Wykonując prawo użytkowania wieczystego osoba uprawniona zobowiązana jest ponosić z tego tytułu opłaty roczne. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny /Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami/ oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ uiszczanie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wieczystego jest obowiązkiem ustawowo nałożonym na użytkownika wieczystego. Obowiązek ten przechodzi na użytkownika wraz z nabyciem użytkowania wieczystego. Nabywca nieruchomości wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego użytkownika.
» Opłata za prawo użytkowania wieczystego płatana jest za każdy rok z góry do dnia 31 marca każdego roku i w przypadku zbycia nie podlega zwrotowi.
W przypadku nie uiszczenia opłaty rocznej w oznaczonym terminie naliczone zostaną odsetki na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
» Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego, może ustalić inny termin zapłaty, nie przekraczający danego roku kalendarzowego. Wniosek w sprawie wyznaczenia innego terminu uiszczenia opłaty rocznej należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.
» Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Starostwo Powiatowe /Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa/ o fakcie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa załączając kserokopię aktu notarialnego, na mocy którego nastąpiło nabycie tego prawa.
W przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieodzownym elementem umowy winno być porozumienie stron dotyczące opłaty wniesionej za rok kalendarzowy, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.
» Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.
Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
- za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,3 % ceny,
- za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebani w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych – 0,3 % ceny,
- za nieruchomości gruntowe wykorzystywane na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową – 0,3 % ceny,
- za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową – 1 % ceny,
- za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną – 2 % ceny,
- za pozostałe nieruchomości gruntowe – 3 % ceny.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50 %, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.
» Cena gruntu będąca podstawą do ustalenia opłat rocznych może być aktualizowana, jeżeli wartość gruntu ulegnie zmianie.
Aktualizacja nie może być dokonywana częściej niż w okresach rocznych.
Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej jej wysokości.
Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości /Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz/, zwanego dalej „kolegium”, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
Złożenie wniosku, o którym mowa wyżej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku nie złożenia wniosku użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
» Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zmianami/, właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie od dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
» W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego powinna być uiszczana do dnia 31 marca każdego roku bez odrębnego wezwania na konto:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Skalmierzycach

konto 67 8431 0008 0013 1632 2001 0005

Czas udostępnienia: 2018-02-13
Pokaż metadane