OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Scalanie gruntów

Opis sprawy:

Postępowanie wszczynane jest na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Wszczęcie postępowania scaleniowego, opracowanie projektu scalenia gruntów przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, wyłożenie do wglądu opracowanego projektu scalenia, opiniowanie ewentualnych zastrzeżeń wniesionych do projektu. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji przez starostę o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów objętych postępowaniem. Wykreślenie z działu III księgi wieczystej wpisu o postępowaniu scaleniowym.

Kogo dotyczy:

Właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia gruntów.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek pisemny do starosty wraz z uzasadnieniem (oryginał) zawierający oznaczenie nieruchomości objętych scaleniem, tj. numer działki, położenie: obręb, gmina. WZÓR WNIOSKU – dostępny na stronie internetowej: www.powiat-ostrowski.pl (link: Jak załatwić sprawę – Wydział Geodezji – Scalenie gruntów)
 2. pełnomocnictwa (oryginały lub uwierzytelnione kserokopie) – jeśli właściciel gospodarstw biorący udział w postępowaniu działa przez pełnomocnika.

Opłaty:

Postępowanie zwolnione od opłaty skarbowej. Postępowanie przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Geodezji - Referat Geodezji, Kartografii i Katastru tel. 62 737 84 37 lub 62 737 84 50

Miejsce składania wniosków:

 1. za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Geodezji Al. Powstańców Wlkp.16, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 2. osobiście: Biuro Podawcze – parter, pokój nr 1 Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wlkp.16, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Termin załatwienia sprawy:

Termin uzależniony jest od terminu realizacji wszystkich czynności wynikających z ustawy o scaleniu i wymianie gruntów.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26.03.1982r o scaleniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.700);
 2. ustawa z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.267);
 3. ustawa z dnia 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 707)

Tryb odwoławczy:

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 7 dni licząc od dnia jego doręczenia.
 2. Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a ponadto wywiesza się ją na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone grunty objęte scaleniem oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia,
 2. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto wywiesza się ją na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone grunty objęte scaleniem oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia
Czas udostępnienia: 2014-07-02
Pokaż metadane