OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wymiana prawa jazdy w celu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

Wymagane dokumenty :

 • wniosek ( dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
 • załączniki:
  • jedna aktualna kolorowa  fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem,
  • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,
  • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • Kserokopia posiadanego prawa jazdy,
  • Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

DO WGLĄDU:

 • Dokument tożsamości,
 • Poprzedni dokument prawa jazdy,
 • Oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • Oryginał orzeczenia psychologicznego,
 • Oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Spraw Społecznych – Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców
I poziom, pokój nr 128
Tel. 627 378 441, 627 378 401

Termin i sposób załatwienia:

Maksymalny okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego prawa jazdy wynosi 30 dni. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście. Nowe prawo jazdy wydaje się po uprzednim unieważnieniu starego dokumentu. Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty) w pokoju 202 (II piętro).

Opłaty

Za wydanie prawa jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100zł oraz opłata ewidencyjna 0,50zł) na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim nr konta:

78 8431 0008 0013 1632 2001 0001 (dowód wpłaty można pobrać w pokoju nr 128, I poziom budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o Kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz.U.z 2012r. poz. 1137 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125,poz. 874 ze zmianami)
 • Oraz przepisy wykonawcze 
Czas udostępnienia: 2020-06-29
Pokaż metadane