OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Uzyskanie PKK po nie zdanym egzaminie w przypadku gdy dokumenty znajdują się w depozycie tut. Urzędu

W wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego przyjmowane są dokumenty osób, ubiegających się o prawo jazdy, które ukończyły odpowiednie szkolenie po dniu 01.07.1998r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (dostępny w urzędzie) wraz z załącznikami:
  • jedna aktualna kolorowa  fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem,
  • oryginał orzeczenia lekarskiego  stwierdzającego  brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, o ile jest ono wymagane,
  • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest ono wymagane,,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień)
 • dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Spraw Społecznych – Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 16
I poziom, pokój nr 128
Tel. 627 378 441, 627 378 401

Termin i sposób załatwienia:

Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, zostaje przekazany Profil Kandydata na Kierowcę do tut. Referatu.

Jeżeli nie została wcześniej dokonana opłata za wydanie prawa jazdy wraz  z opłatą ewidencyjną,  po zdanym egzaminie należy możliwie jak najszybciej dostarczyć do tut. Referatu.

Następnie po skompletowaniu akt kierowcy i w wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów zostaje złożone zamówienie w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na dokument prawa jazdy.

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego do dnia wydania prawa jazdy wynosi 30 dni.

Prawo jazdy odbiera się osobiście z oryginałem dokumentu  potwierdzającego tożsamość  w Starostwie Powiatowym w pokoju 128 (I poziom), tel. 62 73 78 441, 62 73 78 401,

w następujących godzinach: w poniedziałki: 8.00 – 16.00

od wtorku do piątku: 8.00 – 15.00

WAŻNE:

W przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami do odbioru prawa jazdy należy przedstawić oprócz dowodu osobistego również dotychczasowe prawo jazdy .

Opłaty:

Za wydanie prawa jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100zł oraz opłata ewidencyjna 0,50zł) na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim nr konta:

78 8431 0008 0013 1632 2001 0001 (dowód wpłaty można pobrać w pokoju nr 128, I poziom budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim)

UWAGA:

Na stronie internetowej: www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o Kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o Ruchu Drogowym ( dz.U.z 2012r. poz. 1137 ze zmianami)
 • Oraz przepisy wykonawcze 
Czas udostępnienia: 2020-06-29
Pokaż metadane