OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ostrowskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ostrowskiego.

Miasto Ostrów Wielkopolski

Lp.

Miejsce, termin oraz godziny urzędowania

1.

Urząd Miejski al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski - każdy drugi czwartek miesiąca godz. 1200 -1600 .

Porady w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego.

2.

Stowarzyszenie „Trzeźwość” - Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie, ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon: 694-408-296.

 • Konsultant ds. uzależnień i przemocy – poniedziałek i czwartek 1200 - 1500,
 • Konsultant ds. uzależnień i rodziny - pierwsza środa miesiąca od 1200-1500 .

3.

Fundacja „Wsparcie” - Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie, ul. Limanowskiego 40, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon: 65-927-444,e-mail: krysik2203@wp.pl

· Konsultant i prawnik

 • poniedziałek 1500 -1800
 • wtorek 1200 – 1500
 • wtorek 1630 – 1730 - prawnik
 • środa 1500 – 1800
 • czwartek 1000 – 1300
 • piątek 1000 - 13 00

4.

Caritas Diecezji Kaliskiej - „Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym i innymi uzależnieniami wraz z prowadzeniem Telefonu Zaufania oraz udzielaniem porad prawnych” ul. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon: 663-322-797. Punkt czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach 1400 -1900 .Telefon zaufania czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1700 .

5.

Fundacja „Głodnych Nakarmić” – „Udzielanie pomocy uzależnionym, współuzależnionym i dotkniętym przemocą”, ul. Grunwaldzka 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Miejski punkt pomocy doraźnej działa od dnia 29.01.2020r. do dnia 30.04.2020r. oraz od dnia 01.12.2020r. do dnia 31.12.2020r. w godzinach: 1100 – 1400.

6.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Poradnictwo prawne: czwartek od 1100 -1200, zapisy pod nr telefonu 62 592-11-22, bądź osobiście na pok. 25 lub 24, 26,
 • Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny nr pokoju 25 - I piętro, godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 700 - 1500

Nr telefonu 62 592-11-22 wew. 225.

Gmina Przygodzice

7.

Pomoc prawna: godziny dyżurów poniedziałek 1300-1700, wtorek 800-1200, środa 1300-1700, czwartek 700-1100, piątek 700-1100 - Chata Regionalna ul. PTR (dla osób poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia).

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Przygodzicach ul. Wrocławska 50. Poradnictwo rodzinne i pomoc bezrobotnym. Telefon 062 592-59-80- praca socjalna, 062 592-59-84-5 również praca socjalna i asystenci rodzin, 062 592-59-82-3 świadczenia rodzinne, 062 5925987 Kierownik GOPS (poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 700-1500), e-mail: gopsprzygodzice@osw.pl

9.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach ul. Plac Powstańców Wlkp. 2 (posiedzenia raz w miesiącu, rozmowy motywacyjne raz w miesiącu, wnioski przyjmuje Przewodniczący GKRPA w Urzędzie Gminy w Przygodzicach pokój nr 6, telefon 062 737 41 12.

10.

Terapeuta Uzależnień w punkcie terapeutycznym. Dyżur we wtorki 1400-1700 w Chacie Regionalnej. Informacja poprzez przewodniczącego GKRPA, telefon 062 737 41 12.

11.

Zespół interdyscyplinarny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50 pokój na piętrze, telefon 062 592 59 87 (przeciwdziałanie przemocy, Niebieska karta), e-mail: gopsprzygodzice@osw.pl

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

12.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach Poradnictwo psychologiczne - Salka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach przy Ośrodku Zdrowia ul. Podkocka 3, www.mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl . Czynne w drugi czwartek miesiąca w godzinach 930 -1530 . Porady są udzielane Klientom Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

13.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach. Telefon zaufania 534-990-440 - ul. Podkocka 4a, telefon 62 580 40 20 www.mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl/n,startuje-telefon-zaufania-dla-dzieci-i-młodziezy – w każdy poniedziałek w godzinach 1430 – 1600 . Dotyczy dzieci i młodzieży, ofiary, świadkowie przemocy, osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej.

14.

Punkt konsultacyjny dotyczący problemów alkoholowych innych uzależnień prowadzony przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

· Świetlica środowiskowa ul. 3 maja 20 tel. 762-01-82. Punkt czynny w poniedziałek w godzinach 1500 -1900

· Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej ul. Podkocka 3 Skalmierzyce. Punkt czynny w czwartek w godzinach 1400 - 1800.

Dotyczy wszystkich osób potrzebujących pomocy.

15.

Punkt konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy prowadzony przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce - Świetlica środowiskowa ul. 3 maja 20, telefon 762-01-82. Punkt czynny w środy w godzinach 1600 - 1900 . Dotyczy wszystkich osób potrzebujących pomocy.

Gmina i Miasto Odolanów

16.

Punkt konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Odolanowie ul. Gimnazjalna 8c, 63-430 Odolanów. Punkt jest czynny w piątki w godzinach 1530 -1730 . Dotyczy rodzin z problemem alkoholowym oraz osób nadużywających alkoholu, pijących szkodliwie, uzależnionych oraz rodzin z problemem przemocy.

Gmina i Miasto Raszków

17.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Punkt konsultacyjny czynny jest dwa razy w tygodniu: w poniedziałek od godz. 1600 - 1900 oraz w środę w godz.1600 - 1900. Telefon 62 734 35 97, e-mail: mgops@raszkow.pl

Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie - Przybysławice 42, 63-440 Raszków.

18.

Porady Psychologiczne dla osób: doświadczających kryzysu i osobistych problemów emocjonalnych (choroba, żałoba, rozwód itp.), doświadczających przemocy w rodzinie (psychologicznej, fizycznej, ekonomicznej, itp.), doświadczających problemów w funkcjonowaniu z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia, mających trudności w realizacji funkcji wychowawczo-opiekuńczej, nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych(narkotyki, dopalacze, itp.), uzależnionych od zachowań (hazard, gry komputerowe, itp.), członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, dla osób opuszczających Zakład Karny, mające trudności w funkcjonowaniu oraz dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze i ich rodziców.

Psycholog przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 900-1400, telefon 62 734 35 97. Adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie - Przybysławice 42, 63-440 Raszków.

19.

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy. Radca prawny pełni dyżur dwa razy w tygodniu: w każdy poniedziałek w godzinach 800 - 1130 oraz w każdy piątek w godzinach 800 – 1230 . Telefon 62 734 49 15.

Adres: Urząd Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, 63-440 Raszków.

Urząd Gminy Sieroszewice

20.

Punkt konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą: Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice Tel. 062 6396076, 062 6396089, e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl, www.sieroszewice.pl Dyżur w każdy poniedziałek od godz. 900 do godz. 1200- nieodpłatne porady z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych.

21.

Punkt konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice, Tel. 62 7396362, 510 982 760, e-mail: gopssieroszewice@osw.pl Dyżur w każdy wtorek od godziny 1400 do godz. 1900- nieodpłatne porady dla ofiar przemocy i rodzin w kryzysie.

22.

Nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy. Radca prawny pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 1600 – 1700. Telefon 62 739 60 76 wew.353, e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl. Adres: Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, pokój nr 3.

Urząd Gminy Sośnie

23.

Nieodpłatne porady w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielane przez pracowników socjalnych, wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w Sośniach. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530. Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, telefon 62 730-78-08.

24.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, Tel. 62 730-78-08, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530 .

25.

Poradnictwo psychologiczne przy GOPS w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, Telefon 504 941 406. Dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1100 - 1400 oraz trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 1500 – 1800.

26.

Terapeuta uzależnień przy GOPS w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, Telefon 695 415 667. Dyżur w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz trzeci piątek miesiąca w godzinach 1000 - 1400.

27.

Poradnictwo prawne przy Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, pokój 7 . Dyżur we wtorki i czwartki w godz. 800 – 1000.

28.

Grupa Wsparcia „Moja Wola” - Świetlica Wiejska w Sośniach, ul. Wielkopolska 29. Spotkania grupy wsparcia w każdy piątek w godzinach 1800 - 2000.

Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski

29.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pok 32. Telefon 62 734 62 37. Czynne w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1530 . Strona internetowa: www.ostrowwielkopolski.pl, e-mail: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl

30.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Telefon 62 736 28 46, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 . Strona internetowa: www.gops.ostrowwlkp.pl, e-mail: info@ostrowwlkp.pl

31.

Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 12. Telefon 62 736 28 46, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1530 .

PONADTO

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Telefon na centralę: 22 55 60 800; e-mail uokik@uokik.gov.pl

Godziny pracy Urzędu: 815 – 1615 .

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

Starostwo Powiatowe

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel. 062 73 78 488 lub 062 73 78 429

e-mail: prk@powiat-ostrowski.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 , Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta przyjmuje w poniedziałek i czwartek w godzinach 800 – 1500

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

aleja „Solidarności” 77, 00-090 Warszawa

telefon na centralę: 22 551 77 00, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

infolinia: 800-676-676 – dyżur w poniedziałki w godzinach 1000 – 1800 oraz od wtorku do piątku w godzinach 800 – 1600 . Połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 815 -1615
telefon: (22) 583 66 00,

Dziecięcy telefon zaufania: 800 12 12 12
(zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Centrum Obsługi Telefonicznej
22 560 16 00

Konsultanci dostępni w dni robocze pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00

Oddział ZUS Ostrów Wielkopolski

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 1 b

Obsługa interesantów:

     w poniedziałek w godzinach 800 -1800

od wtorku do piątku w godzinach 800 - 1500 .

Czas udostępnienia: 2020-06-08
Pokaż metadane