OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Podstawowym zadaniem rzecznika jest udzielanie konsumentom bezpłatnego poradnictwa oraz informacji prawnej. Powiatowy  Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży konsumenckiej,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców” m.in.:  serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie,
 • umów o świadczenie usług m.in.: telekomunikacyjnych,  turystycznych, przewozowych i pocztowych, energetycznych, edukacyjnych.

W sprawach, w których Rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.

W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą Rzecznika, polegającą m.in. na wystąpieniu w jego imieniu do przedsiębiorcy, powinien wypełnić wniosek o podjęcie interwencji oraz dostarczyć kopie dokumentów dotyczących kwestii spornej. Rzecznik występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

W sprawach, w których w ocenie Rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – Rzecznik nie wyręcza konsumenta ale może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Rzecznik Konsumentów nie działa jako  pełnomocnik konsumenta  na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną. Rzecznik Konsumentów nie ma wobec przedsiębiorcy kompetencji władczych ani uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar. Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczną z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Ostrowskiego. Osoby zamieszkujące na terenie innych powiatów powinni zwrócić się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w swoich powiatach lub miastach - właściwych  ze względu  na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.

Rzecznik Konsumentów nie udziela pomocy prawnej oraz porad w sprawach:

 • roszczeń wzajemnych przedsiębiorców;
 • związanych z upadłością konsumencką: o zagadnieniach dotyczących upadłości konsumenckiej mogą Państwo przeczytać w specjalnym poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PORADNIK;
 • ochrony dóbr osobistych: osoby, poszukujące porady prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata;
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych: członkowie spółdzielni powinni kierować swoje roszczenia do spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrzspółdzielczej – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza: krs.com.pl/home.php;
 • ochrony praw osób pokrzywdzonych działaniem instytucji finansowych (banków, ubezpieczycieli): Sprawy z tego zakresu można zgłaszać się do Rzecznika Finansowego: rf.gov.pl;
 • ochrony danych osobowych, Uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: giodo.gov.pl; Urzędu Ochrony Danych osobowych: uodo.gov.pl;
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej: osoby poszukujące pomocy prawnej
  w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata;
 • ochrony praw pacjentów NFZ: sprawy z tego zakresu można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjent Narodowego Funduszu Zdrowia: www.bpp.gov.pl.;
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej: Osoby poszukujące porady prawnej
  w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata;
 • w sprawach transgranicznych: Europejskie Centrum Konsumenckie bezpłatnie informuje konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomaga w pozasądowym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Islandii: https://konsument.gov.pl/

W zakresie reklamacji towarów i usług (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi) pomocy prawnej konsumentom udziela także Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą także uzyskać pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora oraz pod adresem elektronicznym: porady@dlakonsumentow.pl

Czas udostępnienia: 2023-01-30
Pokaż metadane