OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 stycznia 2011 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 stycznia 2011 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
Czas wytworzenia: 2011-01-05
Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 7

Załączone pliki

 1. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/317/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i zaliczenia do wymiaru zajęć w szkole dla dorosłych.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach oznaczonych numerami działek 1553/27, 1553/31, 1553/32, 1553/33, stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. ogłoszenia wyników wyboru oferty w spawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2011 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej w roku 2011.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. ogłoszenia wyników wyboru oferty w spawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2011 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – dofinansowanie prowadzenia świetlicy środowiskowej.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, przy ul. PTR 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski uaktualnionego aktu założycielskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie nadania Zespołowi Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kantaka 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, uaktualnionego aktu założycielskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski