OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 września 2014 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 września 2014 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
Czas wytworzenia: 2014-09-29
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 3

Załączone pliki

 1. przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce zadania polegającego na wykonaniu projektu budowlanego i przebudowie drogi powiatowej w Nowych Skalmierzycach ( część ul. Kamiennej ).
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/342/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/343/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku, określonych Uchwałą nr XXXV/312/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/344/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowskiego na lata 2014-2020”.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/345/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/346/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce zadania polegającego na wykonaniu projektu budowlanego i przebudowie drogi powiatowej w Nowych Skalmierzycach ( część ul. Kamiennej ).
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/347/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 8. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/348/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu szkoły, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kantaka 6 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 9. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/349/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Jarociński Powiatowi Ostrowskiemu realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 10. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/350/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kępińskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Kępiński Powiatowi Ostrowskiemu realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 11. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/351/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Ostrowski porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 12. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/352/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości przez Zespół Szkół Budowlano –Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 13. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/353/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Budowlano –Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 14. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/354/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 15. określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLI/355/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2025.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 16. wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim na nieodpłatne przekazanie na czas nieokreślony składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Zespołowi Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 17. wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim na nieodpłatne przekazanie na czas nieokreślony składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Młodzieżowemu Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 18. opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 19. zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2014 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 20. ustalenia planu finansowego na realizację zadania powierzonego przez Centrum Edukacji Artystycznej pod nazwą „Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe”, którego wykonawcą jest Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Danuta Aleksandrzak
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski