OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 145)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 30.04.2012r. zostało wszczęte na wniosek Agencji Budowlano – Handlowej mgr inż. Maciej Cyba, ul. Kościuszki 4/6, 63-400 Ostrów Wlkp. postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno – prawnego WODKAN Przedsiębiorstwu Wodociągowo – Kanalizacyjnemu S.A. z siedzibą ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp. w zakresie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Ostrowskiego z znak OŚ.6223-19/06 z dnia 8 czerwca 2006 roku w udzielającego WODKAN Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Partyzanckiej 27 w Ostrowie Wielkopolskim pozwolenia wodno – prawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z kolektorów deszczowych w ulicy Torowej w Ostrowie Wielkopolskim (zlewnia Strugi Ostrowskiej) poprzez zbiorniki retencyjne do rzeki Ołobok w km 18 + 960.
 2. wykonania urządzeń wodnych, tj.:
  1. Wylotu upustu dennego – przepust wałowy typu PW – 4 Ø  1,25 m,    rzędna posadowienia dna wylotu 123,90 m n.p.m., L=11,0 m, wyposażonego od strony Ołoboku w klapę zwrotną,
   - lokalizacja – rzeka Ołobok km 18 + 960,
  2. zbiornika retencyjnego „A” o pojemności V = 28 800 m3 zlokalizowanego na działce nr 70/4 obręb 0012 miasto Ostrów Wlkp.,
  3. zbiornika retencyjnego „B” o pojemności V = 29 600 m3, zlokalizowanego na działce nr 70/3 obręb 0012 miasto Ostrów Wlkp.,
  4. upustu dennego ze zbiornika „A”,
  5. przewału, przelewu powierzchniowego w zbiorniku „A”,
  6. upustu dennego ze zbiornika „B”,
  7. przewału, przelewu powierzchniowego w zbiorniku „B”,
 3. szczególnego korzystania z wód w zakresie wprowadzania do rzeki Ołobok upustem dennym w zbiorniku „B” oraz przelewem powierzchniowym ze zbiornika „B” oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z kolektorów deszczowych w ulicy Torowej w Ostrowie Wielkopolskim (zlewnia Strugi Ostrowskiej) przy ilościach:
  1. dopływ do zbiorników:
    Qmax. =  14,66 m3/sekundę
   Qroczne = 2 481 600 m3/rok
   Powierzchnia odwadniana 1410 ha
  2. ilość wprowadzana do rzeki Ołobok poprzez upust denny w zbiorniku „B”
   Qmax. = 1,10 m3/sekundę
   Qroczne. = 2 481 600 m3/rok

Zbigniew Ignor
/-/
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zbigniew Ignor
Czas wytworzenia: 2012-05-14
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2012-05-14 15:30:45
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 105