OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 1.06.2012r. zostało wszczęte na wniosek Pana Rafała Banasiaka zam. w miejscowości Gałązki Małe 2, gmina Nowe Skalmierzyce postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej w miejscowości Gałązki Małe  (działka nr 25) do nawodnień upraw polowych.

Pobór wody w ilości: 6,59 m3/h,  79,08 m3/dobę,  9 489,60 m3/rok w okresie od maja do sierpnia każdego roku w ramach ustalonych dla ujęcia zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych zatwierdzonych decyzją Starosty Ostrowskiego nr RPR. 6531-1.3.2012 z dnia 5.06.2012 r. w ilości 7,2 m3/ h przy depresji S = 9,25 m.

Zbigniew Ignor
/-/
Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zbigniew Ignor
Czas wytworzenia: 2012-06-11
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2012-06-11 08:46:26
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 69