OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

     Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2012 r. wydana została decyzja Starosty Ostrowskiego nr RPA.6740.ID.3.2012, udzielająca Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Grabowskiej – Witosa w Ostrowie Wielkopolskim,

Zakresem inwestycji objęte zostały następujące nieruchomości:

Miasto Ostrów Wielkopolski

Obręb 0125: działki nr 73/4, 114/1, 117/5, 148/10, 150/1, 131, 148/7, 149

     W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Referat Architektury i Budownictwa al. Powstańców Wielkopolskich 16, II piętro pokój 224 (tel. 62 737 84 90).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

     Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

     W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

z up. STAROSTY

Maciej Gajewski
p.o. Kierownika Referatu
Architektury i Budownictwa 

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Maciej Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-06-15
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2012-06-15 13:21:52
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 80