OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGOz dnia 25 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGOz dnia 25 czerwca 2012 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

     Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji p.n. „ rozbudowa ul. Mielczarskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Kilińskiego)   w Ostrowie Wielkopolskim  ”.

W/w inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Miasto Ostrów Wielkopolski

   Obręb: 0057
   Działki objęte podziałem: 46/15
   Działki po podziale: 46/18, 46/19
   Działki objęte inwestycją: 46/19

Postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji objęte są również następujące nieruchomości :

     Obręb 0057 działki o nr ewid.: 50/1, 50/2, 27/1, 46/18, 47, 48, 49

     Obręb 0061 działki o nr ewid.: 15, 33, 16/4, 23/1, 17/7

     Zgodnie z art. 11 d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Referat Architektury i Budownictwa al. Powstańców Wielkopolskich 16, II piętro pokój 224 (tel. 62 737 84 90).

     Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Z up. STAROSTY

Maciej Gajewski

 p.o. Kierownika Referatu
Architektury i Budownictwa 

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jerzy Bartuzi
Czas wytworzenia: 2012-07-09
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2012-07-09 13:04:52
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 50