OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Zarząd Powiatu Ostrowskiego Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia...

Zarząd Powiatu Ostrowskiego Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2

ogłasza

konkurs ofert na przeprowadzenie Programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestnikom Programu” 

Przedmiot konkursu ofert: realizacja Programu zdrowotnego dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego w roku szkolnym 2012/2013 w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz oznaczenie grupy krwi uczestnikom Programu. Badanie grupy krwi powinno być  wykonane u osób, które nie mają oznaczenia.

Wymagania stawiane oferentom:

 1. W konkursie mogą startować podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
 2. Przedstawiona oferta powinna być zgodna ze wzorem oferty, który można pobrać na stronie internetowej Starostwa www.powiat-ostrowski.pl  lub w Referacie Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 230.
 3. Tematyka Programu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej powinna obejmować:
  • pierwszą pomoc w urazach: złamania, rany, oparzenia
  • pierwszą pomoc w przypadkach szczególnych (utonięcia, zasłabnięcia, porażenia prądem, zadławienia)
  • pierwszą pomoc w zatrzymaniu krążenia i oddychania wraz z resuscytacją dorosłych oraz dzieci
  • wezwanie pomocy
  • ćwiczenia praktyczne na fantomach.
 4. Program zdrowotny w bloku teoretycznym powinien być realizowany w grupach 20-30 osobowych, natomiast przeprowadzenie ćwiczeń powinno się odbyć w grupach 10-15 osobowych. Łączny czas trwania programu dla jednej grupy 3 h.
 5. Wykonawca we własnym zakresie ustala z dyrektorami poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych:
  • termin realizacji szkolenia
  • liczbę grup biorących udział w szkoleniu                                                    
 6. Wykonawca sporządza listę osób zakwalifikowanych do oznaczenia grupy krwi.
 7. Wykonawca musi posiadać warunki do badania krwi lub przedłożyć oświadczenie o możliwości zawarcia umowy z podwykonawcą na wykonanie badania.
 8. Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie o spełnianiu wymogów stawianych oferentom.

Termin realizacji Programu: wrzesień – grudzień 2012 roku

Termin i miejsce składania ofert: 15 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert. Przy wyborze oferty Zarząd Powiatu Ostrowskiego będzie się kierował ceną łączną na którą składać się będzie cena jednostkowa za oznaczenie grupy krwi 1 osoby oraz cena całkowita szkolenia przeprowadzonego we wszystkich szkołach Powiatu Ostrowskiego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O wynikach konkursu zostaną poinformowane pisemnie wszystkie podmioty, które złożyły ofertę. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

Ofertę należy składać w kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu zdrowotnego Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestnikom Programu” osobiście lub listem poleconym na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Referat Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 230
Al. Powstańców Wielkopolskim 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
Czas wytworzenia: 2012-07-18
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2012-07-18 10:43:43
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 106

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2012-07-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2012-07-18 10:43:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski