Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi...

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne

Wymagane dokumenty:
Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie powiatu ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców – wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający następujące elementy treści:
- dane osobowe byłego właściciela lub spadkobierców,
- oznaczenie geodezyjne nieruchomości będącej przedmiotem przejęcia /nazwa miejscowości, gmina, obręb, numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej/

Załączniki:
- ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału geodezyjnego nieruchomości, na mocy którego wydzielona została działka grunt pod drogę /będąca uprzednio własnością wnioskodawcy/ wraz z załącznikiem graficznym /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/,
- poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodności z oryginałem/,
- protokół z rokowań przeprowadzonych między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem /organem wykonawczym: gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność: gminy, powiatu i województwa; starostą, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa/, z którego wynika, że nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe – Biuro podawcze – parter pokój nr 1

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
I piętro, pokój nr 119
tel. 627 378 453

Termin i sposób załatwienia:
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.
- 60 dni - z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Ustalenie odszkodowania następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego, sporządzeniu operatu szacunkowego oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną pisemnie powiadomione.
Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.

Opłaty:
Wniosek z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – m.in. art. 98 /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

Dodatkowe informacje:
Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Dotyczy to również sytuacji, gdy podział nieruchomości został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne.
Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
Czas wytworzenia: 2011-02-01
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2011-02-01 08:14:51
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 695