Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców /wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: dane osobowe byłego właściciela lub jego spadkobierców, numer księgi wieczystej oraz oznaczenie geodezyjne nieruchomości będącej przedmiotem wywłaszczenia – nazwa miejscowości, gmina, obręb, numer działki, powierzchnia/

Załączniki:
- dokumenty dotyczące przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego /np. gminy/, takie jak decyzja administracyjna, zarządzenie, akt notarialny /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
- dokumenty stwierdzające nabycie praw do spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości, jeżeli wnioskodawcą nie jest poprzedni właściciel – postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe – Biuro podawcze – parter pokój nr 1

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
I piętro, pokój nr 119
tel. 0-62 737-84-53

Termin i sposób załatwienia:
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/
– 60 dni – z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego, sporządzeniu operatu szacunkowego oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną pisemnie powiadomione.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.

Opłaty:
Wniosek z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – m. in. art. 136-142 oraz art. 216 /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/,
- ustawa z dnia 6 lipca 1962 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zmianami/

Dodatkowe informacje:
- W przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, poprzedni właściciel lub spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego /np. gminie/, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, wypłacone odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.
- Kwota odszkodowania podlega waloryzacji.
- Należności mogą być na wniosek poprzedniego właściciela albo jego spadkobiercy rozłożone na raty /nie dłużej niż na 10 lat/, oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
- Wierzytelność Skarbu Państwa podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
Czas wytworzenia: 2011-02-01
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2011-02-01 11:40:30
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 350