Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek...

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści:
- nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości,
- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
- powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część – powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
- dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
- lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,
- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,
- osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,
- nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje.

Załączniki:
- dokumenty – protokół z przebiegu rokowań /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą określenie granic terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość na zostać wywłaszczona /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
- mapa z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek dotyczy tylko części nieruchomości /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
- zupełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie, w przypadku braku księgi wieczystej – inne dokumenty stwierdzające prawa do nieruchomości – /kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
- wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe – Biuro podawcze – parter pokój nr 1

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
I piętro, pokój nr 119
tel. 0-62 737-84-53

Termin i sposób załatwienia:
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/
– 60 dni – z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Wywłaszczenie nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego, sporządzeniu operatu szacunkowego oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną pisemnie powiadomione.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.

Opłaty:
Wniosek z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – m. in. art. 112-123 oraz art. 128-136 /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/,
- ustawa z dnia 6 lipca 1962 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zmianami/

Dodatkowe informacje:
- Wywłaszczenie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
- Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne /wskazane w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami/ nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie zostały nabyte w drodze umowy. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek jej zarządu. Wszczęcie postępowania należy poprzedzić rokowaniami.
- Pod pojęciem „cel publiczny” rozumie się: wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowę i utrzymywanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, a także łączności publicznej i sygnalizacji; wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowę i utrzymanie; budowę i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektryczynej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; budowę i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulację i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiekę nad zabytkami; ochronę Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; budowę i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych – obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych; budowę i utrzymanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowę i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową; zakładanie i utrzymanie cmentarzy; ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; względnie inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.
- Wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
- Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającego wartość nieruchomości. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości.
- W ramach odszkodowania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, nieruchomość zamienna.

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
Czas wytworzenia: 2011-02-01
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2011-02-01 14:37:41
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1329