Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Scalanie gruntów

Scalanie gruntów

Opis sprawy:

Postępowanie wszczynane jest na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Wszczęcie postępowania scaleniowego, opracowanie projektu scalenia gruntów przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, wyłożenie do wglądu opracowanego projektu scalenia, opiniowanie ewentualnych zastrzeżeń wniesionych do projektu. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji przez starostę o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów objętych postępowaniem. Wykreślenie z działu III księgi wieczystej wpisu o postępowaniu scaleniowym.

Kogo dotyczy:

Właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia gruntów.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek pisemny do starosty wraz z uzasadnieniem (oryginał) zawierający oznaczenie nieruchomości objętych scaleniem, tj. numer działki, położenie: obręb, gmina. WZÓR WNIOSKU – dostępny na stronie internetowej: www.powiat-ostrowski.pl (link: Jak załatwić sprawę – Wydział Geodezji – Scalenie gruntów)
 2. pełnomocnictwa (oryginały lub uwierzytelnione kserokopie) – jeśli właściciel gospodarstw biorący udział w postępowaniu działa przez pełnomocnika.

Opłaty:

Postępowanie zwolnione od opłaty skarbowej. Postępowanie przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Geodezji - Referat Geodezji, Kartografii i Katastru tel. 62 737 84 37 lub 62 737 84 50

Miejsce składania wniosków:

 1. za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Geodezji Al. Powstańców Wlkp.16, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 2. osobiście: Biuro Podawcze – parter, pokój nr 1 Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wlkp.16, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Termin załatwienia sprawy:

Termin uzależniony jest od terminu realizacji wszystkich czynności wynikających z ustawy o scaleniu i wymianie gruntów.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26.03.1982r o scaleniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.700);
 2. ustawa z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.267);
 3. ustawa z dnia 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 707)

Tryb odwoławczy:

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 7 dni licząc od dnia jego doręczenia.
 2. Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a ponadto wywiesza się ją na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone grunty objęte scaleniem oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia,
 2. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto wywiesza się ją na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone grunty objęte scaleniem oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
Czas wytworzenia: 2014-07-02
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-07-02 14:15:50
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1262

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-07-02
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-07-02 15:23:39
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski