OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Udostępnianie danych rejestru cen i wartości nieruchomości

Udostępnianie danych rejestru cen i wartości nieruchomości

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016.1034 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczeni Opłaty (Dz.U.2014.917 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie danych rejestru cen i wartości nieruchomości (wzór wniosku: FORMULARZ P oraz jego uszczegółowienie FORMULARZ P4).
 • Wniosek o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości (wzór wniosku o udostępnienie dokumentów do wglądu)
 • Świadectwo nadania uprawnień zawodowych nadanych przez Ministra Infrastruktury (do wglądu).
 • W przypadku, gdy rzeczoznawca reprezentuje inny podmiot, na który ma zostać wystawiony dokument obliczenia opłaty, musi legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Miejsce składania dokumentów:

Za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wlkp. 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Osobiście:

I piętro, pokój nr 107, tel.62 737 84 51 – Referat Geodezji, Kartografii i Katastru w Wydziale Geodezji
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wlkp. 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Opłaty:

Pobranie - przed dokonaniem czynności

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Sposób zapłaty:

 • Opłata wynikająca z Dokumentu Obliczenia Opłaty – wpłata na konto Powiatu Ostrowskiego, Nr rachunku: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Nr rachunku: 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty

Forma załatwienia sprawy:

Udostępnienie danych rejestru cen i wartości nieruchomości lub wgląd do zbioru aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków

Formularze (stanowiące Załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczeni Opłaty):

 • P – wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • P4 – uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

     oraz:

 • Wzór wniosku o udostępnienie dokumentów do wglądu
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Walczak
Czas wytworzenia: 2014-08-01
Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:45:02
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 2320

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Biczysko
  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-08-01 13:58:08
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Rudowicz
  Czas wytworzenia: 2017-11-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 16:24:10
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 156
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Rudowicz
  Czas wytworzenia: 2017-11-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 16:24:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 65
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Rudowicz
  Czas wytworzenia: 2017-11-08
  Osoba udostępniająca: Paweł Kubica
  Czas udostępnienia: 2017-11-08 16:25:04
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 107