Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: STOWARZYSZENIE ZWYKŁE - informacje, dokumenty

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE - informacje, dokumenty

Informacje w sprawie założenia stowarzyszenia zwykłego wpisanego do ewidencji Starosty Ostrowskiego - NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 

Działanie stowarzyszeń zwykłych reguluje ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

 

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby-założyciele, którzy na spotkaniu (zebraniu) decydują o: założeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu jego regulaminu oraz o wyborze przedstawiciela albo zarządu.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I DANE:

  • wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zawierający datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany (starosty), adres siedziby stowarzyszenia, podpis przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu,
  • regulamin działalności, który powinien zawierać informacje o: nazwie, celu lub celach i środkach działania stowarzyszenia, terenie działania i siedzibie stowarzyszenia, sposobie nabycia i utraty członkostwa, zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu, sposobie reprezentowania stowarzyszenia, a w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, zasadach zmiany regulaminu oraz zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
  • protokół/dokument z zebrania założycielskiego z uchwałami o założeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu działalności, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo wyborze zarządu stowarzyszenia zwykłego. Jeśli w zebraniu założycielskim biorą udział więcej niż 3 osoby należy wybrać przewodniczącego i protokolanta, którzy będą podpisywali zarówno protokół jak i załączone do niego uchwały.
  • lista założycieli zawierająca ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
  • oświadczenie o spełnianiu warunków ustawowych przez poszczególnych członków (osoba fizyczna, niepozbawiona praw publicznych),
  • dane przedstawiciela albo członków zarządu - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL,

 

Jeśli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd w regulaminie muszą znaleźć się zapisy o: trybie wyboru i uzupełniania składu zarządu, kompetencjach zarządu, warunkach ważności uchwał zarządu oraz sposobie reprezentowania stowarzyszenia zwykłego - w szczególności w przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe może powołać organ kontroli wewnętrznej najczęściej zwany komisją rewizyjną, wówczas w regulaminie powinny znaleźć się zapisy o trybie wyboru i uzupełniania składu oraz kompetencjach tego organu.  Należy podać także dane członków tego organu - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE PODAWCZYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM.

Informacji udziela:

Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych

Biuro Promocji i Relacji Społecznych

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

II piętro, pokój 231, tel. 625 048 360
Poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
Czas wytworzenia: 2017-10-04
Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
Czas udostępnienia: 2018-03-09 10:03:25
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 380