Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Procedura dokonywania wpisów oraz zmian w ewidencji klubów...

Procedura dokonywania wpisów oraz zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, które w statucie nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych

 1. Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty  nie przewidują  prowadzenia  działalności gospodarczej.
 2. Wpis do ewidencji  uczniowskich klubów sportowych.
 3. Dokonywanie zmian danych w ewidencji klubów sportowych działających  w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dokonywanie  zmian danych dotyczących uczniowskich klubów sportowych.
 5. Wydawanie wyciągów o wpisie do ewidencji.
 6. Procedura dokonania wykreśleń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenie, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

 Ad I.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu  Al. Powstańców Wielkopolskich 16, pok. nr 17 na parterze, tel. (0-62) 7378474.

Podstawa prawna:

 1. art.4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  Dz. U. Nr 127   poz. 857   ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty o wpis do ewidencji:

 1. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia, podpisany przez Komitet Założycielski,
 2. Protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez Przewodniczącego i Protokolanta,
 3. Lista założycieli (minimum 15 osób będących obywatelami polskimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawionych praw publicznych, zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,  miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy
 4. Uchwały z zebrania założycielskiego: uchwała o założeniu stowarzyszenia, uchwała o przyjęciu statutu, uchwała w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
 5. Trzy egzemplarze statutu.
 6. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji rozpatrywany jest niezwłocznie w drodze decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego terminie 14 dni. Od doręczenia decyzji.
 3. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej  ( Dz. U. z dnia 16 listopada 2006 r.  Nr 225 poz. 1635)

Ad II.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostów Wielkopolski 16 pok. nr 17 tel. (062) 737 84 74

Podstawa prawna:

 1. art.4 ust.4 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 roku o sporcie (  Dz. U.z 2010 r . Nr 127  poz. 857 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego, podpisany przez Komitet Założycielski,
 2. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego podpisany przez Przewodniczącego i Protokolanta,
 3. Lista założycieli (minimum 15 osób będących obywatelami polskimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych  nie pozbawionych praw publicznych zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,  miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 4. Uchwały z zebrania założycielskiego: uchwała o założeniu uczniowskiego klubu sportowego, uchwała o przyjęciu statutu, uchwała w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
 5. Trzy egzemplarze statutu.
 6. Informacja o siedzibie klubu sportowego

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji rozpatrywany jest niezwłocznie w drodze decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
 3. Opłata skarbowa – nie podlega na podstawie art.2 pkt.1 l.t 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku.

Ad. III.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział  Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski pok. nr 17 na parterze, tel. (0-62) 737 84 74

Podstawa prawna:

 1. art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz  857),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dokonanie zmian w ewidencji,
 2. protokoły z zebrania świadczące o dokonanej zmianie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, a rozstrzygnięcie w drodze decyzji administracyjnej albo wydaniem aktualnego wyciagu z ewidencji powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 Ad IV.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski pok. Nr 17 na parterze, tel. (062) 737 84 74

Podstawa prawna:

 1. art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( tekst jednolity z 2010 r.  Dz. U.Nr 127z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego
 2. Protokoły z zebrania świadczące o dokonanej zmianie.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, a rozstrzygnięcie nastąpi w drodze decyzji administracyjnej albo wydaniem aktualnego wyciągu z ewidencji powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Ad. V.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i  Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16  63-400 Ostrów Wielkopolski  pok. Nr 17 tel. (0-62) 737 84 74

Podstawa prawna:

 1. art. 4 ust. 4 i7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku ( tekst jednolity z 2010 r,      Dz. U. Nr 127 z póź. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Ad VI 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielko[polski pok. Nr 17 tel. 627 378 474

Podstawa prawna

 1. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu klubu.
 2. Uchwała o wyznaczeniu likwidatora ( jeżeli jest niezbędna)
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego klubu wraz z protokołem przekazania majątku
 4. Protokół z Walnego Zebrania członków wraz z listą obecności ( oryginały).
 5. Dowód należnej opłaty skarbowej ( nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych.
 1. Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty  nie przewidują  prowadzenia  działalności gospodarczej.
 2. Wpis do ewidencji  uczniowskich klubów sportowych.
 3. Dokonywanie zmian danych w ewidencji klubów sportowych działających           w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dokonywanie  zmian danych dotyczących uczniowskich klubów sportowych.
 5. Wydawanie wyciągów o wpisie do ewidencji.
 6. Procedura dokonania wykreśleń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych 

           i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenie, którego statut            nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Ad I.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu  Al. Powstańców Wielkopolskich 16, pok. nr 17 na parterze, tel. (0-62) 7378474.

Podstawa prawna:

 1. art.4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  Dz. U. Nr 127   poz. 857   ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty o wpis do ewidencji:

 1. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia, podpisany przez Komitet Założycielski,
 2. Protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez Przewodniczącego
  i Protokolanta,
 3. Lista założycieli (minimum 15 osób będących obywatelami polskimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawionych praw publicznych, zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,  miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy
 4. Uchwały z zebrania założycielskiego: uchwała o założeniu stowarzyszenia, uchwała
  o przyjęciu statutu, uchwała w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
 5. Trzy egzemplarze statutu.
 6. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji rozpatrywany jest niezwłocznie w drodze decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego       w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego terminie 14 dni. Od doręczenia decyzji.

3. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej  ( Dz. U.      z dnia 16 listopada 2006 r.  Nr 225 poz. 1635)

 

Ad II.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostów Wielkopolski 16 pok. nr 17 tel. (062) 737 84 74

 

 

Podstawa prawna:

 1. art.4 ust.4 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 roku o sporcie (  Dz. U.z 2010 r . Nr 127  poz. 857 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego, podpisany przez Komitet Założycielski,
 2. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego podpisany przez Przewodniczącego
  i Protokolanta,
 3. Lista założycieli (minimum 15 osób będących obywatelami polskimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych  nie pozbawionych praw publicznych zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,  miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 4. Uchwały z zebrania założycielskiego: uchwała o założeniu uczniowskiego klubu sportowego, uchwała o przyjęciu statutu, uchwała w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
 5. Trzy egzemplarze statutu.
 6. Informacja o siedzibie klubu sportowego

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1.Wniosek o wpis do ewidencji rozpatrywany jest niezwłocznie w drodze decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

3. Opłata skarbowa – nie podlega na podstawie art.2 pkt.1 l.t 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku.

Ad. III.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział  Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski pok. nr 17 na parterze, tel. (0-62) 737 84 74

Podstawa prawna:

1.art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U.
z 2010 r. Nr 127 poz  857),

2.Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dokonanie zmian w ewidencji,
 2. protokoły z zebrania świadczące o dokonanej zmianie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, a rozstrzygnięcie w drodze decyzji administracyjnej albo wydaniem aktualnego wyciagu z ewidencji powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Ad IV.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski pok. Nr 17 na parterze, tel. (062) 737 84 74

 

 

Podstawa prawna:

 1. art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( tekst jednolity z 2010 r.  Dz. U.Nr 127z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego
 2. Protokoły z zebrania świadczące o dokonanej zmianie.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, a rozstrzygnięcie nastąpi           w drodze decyzji administracyjnej albo wydaniem aktualnego wyciągu z ewidencji powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Ad. V.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i  Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16  63-400 Ostrów Wielkopolski  pok. Nr 17 tel. (0-62) 737 84 74

Podstawa prawna:

 1. art. 4 ust. 4 i7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku ( tekst jednolity z 2010 r,      Dz. U. Nr 127 z póź. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Ad VI 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielko[polski pok. Nr 17 tel. (062) 737 84 74

Podstawa prawna

 1. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu klubu.
 2. Uchwała o wyznaczeniu likwidatora ( jeżeli jest niezbędna)
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego klubu wraz z protokołem przekazania majątku
 4. Protokół z Walnego Zebrania członków wraz z listą obecności ( oryginały).
 5. Dowód należnej opłaty skarbowej ( nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych.

I.                   Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty  nie przewidują  prowadzenia  działalności gospodarczej.

II.                Wpis do ewidencji  uczniowskich klubów sportowych.

III.             Dokonywanie zmian danych w ewidencji klubów sportowych działających           w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

IV.             Dokonywanie  zmian danych dotyczących uczniowskich klubów sportowych.

V.                Wydawanie wyciągów o wpisie do ewidencji.

VI.             Procedura dokonania wykreśleń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych 

           i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenie, którego statut            nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Ad I.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu  Al. Powstańców Wielkopolskich 16, pok. nr 17 na parterze, tel. (0-62) 7378474.

Podstawa prawna:

 1. art.4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  Dz. U. Nr 127   poz. 857   ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty o wpis do ewidencji:

 1. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia, podpisany przez Komitet Założycielski,
 2. Protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez Przewodniczącego
  i Protokolanta,
 3. Lista założycieli (minimum 15 osób będących obywatelami polskimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawionych praw publicznych, zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,  miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy
 4. Uchwały z zebrania założycielskiego: uchwała o założeniu stowarzyszenia, uchwała
  o przyjęciu statutu, uchwała w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
 5. Trzy egzemplarze statutu.
 6. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji rozpatrywany jest niezwłocznie w drodze decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego       w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego terminie 14 dni. Od doręczenia decyzji.

3. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej  ( Dz. U.      z dnia 16 listopada 2006 r.  Nr 225 poz. 1635)

 

Ad II.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostów Wielkopolski 16 pok. nr 17 tel. (062) 737 84 74

 

 

Podstawa prawna:

 1. art.4 ust.4 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 roku o sporcie (  Dz. U.z 2010 r . Nr 127  poz. 857 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego, podpisany przez Komitet Założycielski,
 2. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego podpisany przez Przewodniczącego
  i Protokolanta,
 3. Lista założycieli (minimum 15 osób będących obywatelami polskimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych  nie pozbawionych praw publicznych zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,  miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 4. Uchwały z zebrania założycielskiego: uchwała o założeniu uczniowskiego klubu sportowego, uchwała o przyjęciu statutu, uchwała w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
 5. Trzy egzemplarze statutu.
 6. Informacja o siedzibie klubu sportowego

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1.Wniosek o wpis do ewidencji rozpatrywany jest niezwłocznie w drodze decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

3. Opłata skarbowa – nie podlega na podstawie art.2 pkt.1 l.t 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku.

Ad. III.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział  Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski pok. nr 17 na parterze, tel. (0-62) 737 84 74

Podstawa prawna:

1.art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U.
z 2010 r. Nr 127 poz  857),

2.Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dokonanie zmian w ewidencji,
 2. protokoły z zebrania świadczące o dokonanej zmianie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, a rozstrzygnięcie w drodze decyzji administracyjnej albo wydaniem aktualnego wyciagu z ewidencji powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Ad IV.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski pok. Nr 17 na parterze, tel. (062) 737 84 74

 

 

Podstawa prawna:

 1. art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( tekst jednolity z 2010 r.  Dz. U.Nr 127z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego
 2. Protokoły z zebrania świadczące o dokonanej zmianie.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, a rozstrzygnięcie nastąpi           w drodze decyzji administracyjnej albo wydaniem aktualnego wyciągu z ewidencji powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Ad. V.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i  Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16  63-400 Ostrów Wielkopolski  pok. Nr 17 tel. (0-62) 737 84 74

Podstawa prawna:

1.      art. 4 ust. 4 i7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku ( tekst jednolity z 2010 r,      Dz. U. Nr 127 z póź. zm.),

2.      Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Ad VI 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji Kultury i Sportu Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielko[polski pok. Nr 17 tel. (062) 737 84 74

Podstawa prawna

 1. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu klubu.
 2. Uchwała o wyznaczeniu likwidatora ( jeżeli jest niezbędna)
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego klubu wraz z protokołem przekazania majątku
 4. Protokół z Walnego Zebrania członków wraz z listą obecności ( oryginały).
 5. Dowód należnej opłaty skarbowej ( nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych.
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
Czas wytworzenia: 2011-06-03
Osoba udostępniająca: Marlena Frąszczak
Czas udostępnienia: 2018-06-27 11:40:03
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1891

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
  Czas wytworzenia: 2011-06-03
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-06-03 10:02:34
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
  Czas wytworzenia: 2011-06-03
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-06-03 10:02:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
  Czas wytworzenia: 2011-06-03
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-06-03 10:02:47
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
  Czas wytworzenia: 2011-06-03
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-06-03 10:03:03
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
  Czas wytworzenia: 2011-06-03
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-06-03 10:03:16
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
  Czas wytworzenia: 2015-11-10
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-11-10 12:14:36
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Rafał Luciński
  Czas wytworzenia: 2015-11-10
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-11-10 12:17:09
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski