Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
II p. pok.: 222-226
Fax: (062) 737-84-33
e-mail:  
starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30

Dane do uiszczania płaty  skarbowej:
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wielkopolski – 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Struktura Referatu:

Dyrektor Wydziału
Marcin Woliński 
pok. 226, tel. (062) 737-84-48

Kierownik Referatu 
Maciej Gajewski
pok. 223, tel. (062) 737-84-90

Dorota Smuga – inspektor
pok. 222, tel. (062) 504-83-33

Aldona Nowak – pomoc administracyjna
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Izabela Wróbel – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Joanna Wierusz – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Marcin Czempiński – inspektor
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Sylwia Graff - pomoc administracyjna
pok. 222,  tel. (062) 504-83-33

PROCEDURA

Pozwolenie na rozbiórkę wydaje się na wniosek inwestora, tj. osoby zamierzającej dokonać rozbiórki.

We wniosku o pozwolenie na budowę należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Opracowanie zawierające:
  1. Szkic usytuowania obiektu budowlanego (na kopii mapy zasadniczej).
  2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
  3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  4. Dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
  5. Dla obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  6. Projekt rozbiórki obiektu – art. 33 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 2. Zgodę właściciela obiektu (jeśli nie jest nim wnioskodawca).

Załączniki wynikające z przepisów szczególnych:

 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.
 2. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 3. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
 6. Zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego – art. 39k ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.

UWAGI

 1. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp.
 2. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym

OPŁATA SKARBOWA

 • za pozwolenie na rozbiórkę (za każdy obiekt niemieszkalny) – 36 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

 

 

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
Czas wytworzenia: 2015-08-27
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2018-01-24 08:12:56
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 616

Załączone pliki

 1. Druk obowiązujący od 17 grudnia 2016 r.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2016-12-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-12-16 09:22:32
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. Druk obowiązujący od 17 grudnia 2016 r.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2016-12-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-12-16 09:22:47
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski