Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
II p. pok.: 222-226
Fax: (062) 737-84-33
e-mail:  
starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30

Dane do uiszczania płaty  skarbowej:
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wielkopolski – 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Struktura Referatu:

Dyrektor Wydziału
Marcin Woliński 
pok. 226, tel. (062) 737-84-48

Kierownik Referatu 
Maciej Gajewski
pok. 223, tel. (062) 737-84-90

Dorota Smuga – inspektor
pok. 222, tel. (062) 504-83-33

Aldona Nowak – pomoc administracyjna
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Izabela Wróbel – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Joanna Wierusz – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Marcin Czempiński – inspektor
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Sylwia Graff - pomoc administracyjna
pok. 222,  tel. (062) 504-83-33

PROCEDURA

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części może nastąpić po uprzednim dokonaniu zgłoszenia.

W zgłoszeniu należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Dane identyfikacyjne obiektu lub jego części:
  1. dotychczasowy sposób użytkowania,
  2. zamierzony sposób użytkowania,
  3. adres obiektu i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Przewidywany termin zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części .

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Opis i rysunek (mapa) określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i na sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 2. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
 3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 4. Zaświadczenie wójta lub burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. W przypadku zmiany sposobu użytkowania zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – należy także załączyć ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 6. W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, dotyczącymi np.:
  1. Środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz lokalizowanych na obszarze Natura 2000,
  2. Opinii konserwatora zabytków, dla obiektów objętych ochroną konserwatorską,
  3. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  4. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (rzeczoznawca),
  5. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. spraw sanitarno- higienicznych (rzeczoznawca).
 7. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 8. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 9. Dowód wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

UWAGI

1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy dokonać przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia. Do wykonywania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta Ostrowski nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od doręczenia zgłoszenia.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na zgłaszającego zostanie nałożony postanowieniem obowiązek uzupełnienia zgłoszenia.

3. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.
W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

4. Zostanie wydany sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
* wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
* narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
* może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

5. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
* objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
* objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4 ustawy Prawo budowlane.

6. Dokonanie zgłoszenia, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw przeciwko zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, stronie przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym

OPŁATA SKARBOWA

 • za zaświadczenie – 17 zł
 • za pełnomocnictwo- 17 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 

 
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
Czas wytworzenia: 2015-08-27
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2018-01-24 08:13:45
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1526

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2015-09-15
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-09-15 14:30:50
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
 2. Druk obowiązujący od 17 grudnia 2016 r.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2016-12-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-12-16 09:25:13
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski