OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Lp. Nr aktu Data przyjęcia Tytuł Publikacja Data wejścia w życie Uwagi
1. Uchwała XV/143/2000 29.05.2000 ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości nie oddanych w najem, dzierżawę lub użytkowanie oraz takich, na których nie ustanowiono ograniczonych praw rzeczowych a stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego, DZ.U.W.W. nr 42, poz. 509 z 19 czerwca 2000 roku z dniem 04 lipca 2000r.  
2. Uchwała XXXV/280/2002 28.06.2002 określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego, DZ. U. W.W. Nr 103, poz. 2571 z 31 lipca 2002 roku z dniem 15 sierpnia 2002r.  
3. Uchwała XIX/170/2004 30.09.2004 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typu AB) przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, DZ.U.W.W. Nr 154, poz. 3284 z dnia 2 listopada 2004 roku z dniem 17 listopada 2004r.  
4. Uchwała XIX/171/2004 30.09.2004 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, DZ.U. W.W. Nr 154, poz. 3285 z dnia 2 listopada 2004 roku z dniem 17 listopada 2004r.  
5. Uchwała XXXVII/376/2006 29.09.2006 zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ulicy Odolanowskiej do skrzyżowania z ulicami: Chłapowskiego i Długą, DZ.U. W.W. Nr 166, poz. 3860 z dnia 31 października 2006 roku z dniem 15 listopada 2006r.  
6. Uchwała XXXI/234/2009 27.08.2009 ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, Dz. U. W.W. Nr 185, poz.3144 z dnia 29 października 2009 r. z dniem 13 listopada 2009r.  
7. Uchwała XL/291/2010 28.06.2010 określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego oraz wskazania organów do tego upoważnionych, Dz. U. W.W. Nr 174 z dnia 31 sierpnia 2010 roku poz. 3292 z dniem 15 września 2010r.  
8. Uchwała XVIII/167/2012 27.06.2012 określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, Dz.U. W.W., poz.3385 z dnia 25 lipca 2012 roku z dniem 9 sierpnia 2012r.  
9. Uchwała XXVIII/279/2013 27.09.2013 określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielenia i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, Dz.U.W.W. z dnia 23 października 2013 roku, poz. 5750 z dniem 7 listopada 2013 roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013r.  
10. Uchwała XXXIX/332/2014 25.06.2014 podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Dz.U.W.W. z dnia 24 lipca 2014 roku, poz. 4208 z dniem podjęcia  
11. Uchwała XLII/360/2014 29.10.2014 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego, Dz.U.W.W. z dnia 4 listopada 2014 roku, poz. 5724 z dniem
19 listopada 2014r.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 24/1224/2014 dnia 19 listopada 2014 roku w załączniku nieważność pkt 5
12. Uchwała III/18/2014 29.10.2014 zmiany nazwy i nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, Dz.U. W.W. poz. 254 z dnia 14 stycznia 2015 roku z dniem
29 stycznia 2015r.
 
13. Uchwała XII/73/2015 04.12.2015 uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowskiego Dz.U.W.W. poz. 8721 z dnia 22 grudnia 2015 rok z dniem
6 stycznia 2016r.
 
14. Uchwała XIX/122/2016 24.06.2016 uaktualnienia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowskiego Dz.U. W.W. poz. 4874 z dnia 27 lipca 2016r. z dniem 11 sierpnia 2016r.  
15. Uchwała XXI/140/2016 30.09.2016 zmiany uchwały NR XXVIII/279/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w kształceniu na odległość Dz.U. W.W. poz. 6004 z dnia 10 października 2016r. z dniem 25 października z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.  
16. Uchwała XXIII/154/2016 05.12.2016 pozbawienia odcinka drogi powiatowej tj. ulicy Ostrowskiej w Skalmierzycach od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach do granicy miejscowości Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce oraz ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach kategorii drogi powiatowej Dz.U. W.W. poz. 7731 z dnia 7 grudnia 2016r. z dniem 22 grudnia 2016r.  
17. Uchwała XXI/141/2016 30.09.2016 pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 5315P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 do skrzyżowania z drogą gminną 803765P, Dz.U.W.W. poz. 6008 z dnia 10 października 2016 roku z dniem 25 października z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.  
18. Uchwała XXI/142/2016 30.09.2016 zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi gminnej nr 803765P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 do skrzyżowania z drogą powiatową 5315P Dz.U.W.W. poz. 6059 z dnia 11 października 2016 roku z dniem 26 października z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.  
19..  Uchwała
XXVIII/197/2017
30 06.2017 utraty mocy Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące DZ.U.W.W. poz. 5084
z dnia 11 lipca 2017
  z dniem 26 lipca 2017 roku
mocą obowiązująca od 1 września 2017 r.
 
20. Uchwała
XXXIII/230/2017
24.11.2017 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Ostrowskiego Dz. U.W.W po. 8123 z dnia 7 grudnia 2017 roku z dniem 22 grudnia 2017 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018  
21. Uchwała
XXXV/240/2017
28.12.2017 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostrowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Dz. U.W.W po. 449 z dnia 9 stycznia 2018 roku z dniem 23 stycznia 2018 roku  
22.  Obwieszczenie nr 1/2018 02.02.2018 ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Dz. U.W.W poz. 1494 z dnia 14 lutego 2018 roku z dniem ogłoszenia  
23.  Uchwała XXXVI/252/2018 02.02.2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, Dz. U.W.W poz. 1495 z dnia 14 lutego 2018 roku z dniem 1 marca 2018 roku  
24.  Uchwała
XL/273/2018
08.06.2018 określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego i sposobu jej rozliczania Rozstrzygnięcie RIO z dnia 4 lipca 2018r.
stwierdzające nieważność wyrażenia zawartego we wniosku do uchwały
z dniem 27 czerwca 2018 roku Dz. U.W.W poz. 4793 z dnia 12 czerwca 2018 roku
25. Uchwała
XLII/288/2018
13.07.2018 zmiany uchwały nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące do nowego ustroju szkolnego Dz. U.W.W poz. 6017 z dnia 19 lipca 2018 roku z dniem 3 sierpnia 2018 roku  
26. Uchwała
XLV/296/2018
28.09.2018 Statutu Powiatu Ostrowskiego Dz. U.W.W poz. 7423 z dnia 2 października 2018 roku od nowej kadencji Nieważność § 12, §31 ust. 6, §46 ust. 4, §85 ust. 2, §122
27. Uchwała
XLVII/302/2018
26.10.2018 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrowie Wielkopolskim Dz. U.W.W poz. 8617  z dnia 5 listopada 2018 roku z dniem 20 listopada 2018 roku  
28. Uchwała
XLVII/304/2018
26.10.2018 ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia Dz. U.W.W poz. 8614  z dnia 5 listopada 2018 roku z dniem 1 stycznia 2019 roku  
29. Uchwała
XLVII/306/2018
26.10.2018 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Dz. U.W.W poz. 8615  z dnia 5 listopada 2018 roku z dniem 1 stycznia 2019 roku  
30.

Uchwała
III/20/2018
Obwieszczenie nr 1

26.10.2018 ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22. Dz. U.W.W poz. 231 z dnia 4 stycznia 2019 roku z dniem 19 stycznia 2019 roku  
31. Uchwała
III/21/2018
26.10.2018 uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Ostrowskiego konkursu „TECHNO-GRANT”. Dz. U.W.W poz. 232 z dnia 4 stycznia 2019 roku z dniem 19 stycznia 2019 roku  
32. Uchwała
III/22/2018
26.10.2018 zmiany uchwały nr XXXVI/252/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Dz. U.W.W poz. 233 z dnia 4 stycznia 2019 roku z dniem 19 stycznia 2019 roku  
33. Uchwała

V/30/2019

15.02.2019

określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego.

Dz. U.W.W poz. 1862  z dnia 18 lutego 2019 roku z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku  
34.

Uchwała VIII/47/2019

23.05.2019

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Ostrowski,   z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od  1 września 2019 roku

Dz. U.W.W poz. 5260 z dnia 23 maja 2019 roku z dniem 7 czerwca 2019 roku  
35,

Uchwała VIII/48/2019

23.05.2019

określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 Dz. U.W.W poz. 5261 z dnia 23 maja 2019 roku  z dniem 7 czerwca 2019 roku  
36.

Uchwała IX/58/2019

25.06.2019

zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22

Dz. U. W.W. poz. 6347 z dnia 2 lipca 2019 z dniem 17 lipca 2019 roku  
37.

Uchwała XI/71/2019

20.08.2019

przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Dz. U. W.W. poz. 7469 z dnia 2 września 2019 z dniem 17 września 2019 roku  Rozstrzygnięcie nadzorcze WW w załączniku nieważność § 4 pkt 5
38.

Uchwała XI/72/2019

20.08.2019

przekształcenia Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego przy ul. Tomczeka 34 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez rozszerzenie lokalizacji miejsca zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom przebywającym poza miejscem stałego zamieszkania w okresie pobierania nauki poza główną siedzibą bursy

Dz. U. W.W. poz. 7470 z dnia 2 września 2019 z dniem 17 września 2019 roku  
39.

Uchwała XI/73/2019

20.08.2019 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, Dz. U. W.W. poz. 7358 z dnia 28 sierpnia 2019 z dniem 12 września 2019  
40.

Uchwała XI/74/2019

20.08.2019 określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń Dz. U. W.W. poz. 7359 z dnia 28 sierpnia 2019 z dniem 12 września 2019  
41

Uchwała XI/76/2019

20.08.2019 zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia Dz. U. W.W. poz. 7471 z dnia 2 września 2019 z dniem 17 września 2019 roku  
 42.

Uchwała XIV/109/2019

22.11.2019 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej,  w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Dz. U W.W poz. 9930 z dnia 26 listopada 2019r.

z dniem 11 grudnia 2019 roku, z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2020r.
 
43.

Uchwała XIV/110/2019

 22.11.2019  zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22.  Dz. U W.W poz. 9932 z dnia 26 listopada 2019r.   z dniem  11 grudnia 2019 roku   
44.

Uchwała XIV/113/2019

 22.11.2019  nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy  w Ostrowie Wielkopolskim.  Dz. U W.W poz. 9949 z dnia 26 listopada 2019r.   

z dniem  11 grudnia 2019 roku, z mocą obowiązującą od

 1 stycznia 2020r.
 
45.

Uchwała XIV/114/2019

22.11.2019 nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostrowie Wielkopolskim. Dz. U W.W poz. 9950 z dnia 26 listopada 2019r.

z dniem  11 grudnia 2019 roku, z mocą obowiązującą od

 1 stycznia 2020r.
 
46.

Uchwała XIV/115/2019

 22.11.2019  ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.  Dz. U W.W poz. 9951 z dnia 26 listopada 2019r.   

z dniem  11 grudnia 2019 roku, z mocą obowiązującą od

 1 stycznia 2020r. 
 
47.

Uchwała XIV/116/2019

 22.11.2019  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Ostrowskiego związanych z umieszczaniem obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.  Dz. U W.W poz. 9952 z dnia 26 listopada 2019r.   

z dniem  11 grudnia 2019 roku, z mocą obowiązującą od

 1 stycznia 2020r. 
 

 

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2018-08-29
Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
Czas udostępnienia: 2019-12-12 11:59:41
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 545