Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego
Lp. Nr aktu Data przyjęcia Tytuł Publikacja Data wejścia w życie Uwagi
1. Uchwała XV/143/2000 29.05.2000 ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości nie oddanych w najem, dzierżawę lub użytkowanie oraz takich, na których nie ustanowiono ograniczonych praw rzeczowych a stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego, DZ.U.W.W. nr 42, poz. 509 z 19 czerwca 2000 roku z dniem 04 lipca 2000r.  
2. Uchwała XXXV/280/2002 28.06.2002 określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego, DZ. U. W.W. Nr 103, poz. 2571 z 31 lipca 2002 roku z dniem 15 sierpnia 2000r.  
3. Uchwała XIX/170/2004 30.09.2004 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typu AB) przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, DZ.U.W.W. Nr 154, poz. 3284 z dnia 2 listopada 2004 roku z dniem 17 listopada 2004r.  
4. Uchwała XIX/171/2004 30.09.2004 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, DZ.U. W.W. Nr 154, poz. 3285 z dnia 2 listopada 2004 roku z dniem 17 listopada 2004r.  
5. Uchwała XXXVII/376/2006 29.09.2006 zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ulicy Odolanowskiej do skrzyżowania z ulicami: Chłapowskiego i Długą, DZ.U. W.W. Nr 166, poz. 3860 z dnia 31 października 2006 roku z dniem 15 listopada 2006r.  
6. Uchwała XXXI/234/2009 27.08.2009 ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, Dz. U. W.W. Nr 185, poz.3144 z dnia 29 października 2009 r. z dniem 13 listopada 2009r.  
7. Uchwała XL/291/2010 28.06.2010 określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego oraz wskazania organów do tego upoważnionych, Dz. U. W.W. Nr 174 z dnia 31 sierpnia 2010 roku poz. 3292 z dniem 15 września 2010r.  
8. Uchwała XVIII/179/2012 27.06.2012 określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania, Dz. U. W.W. poz.3080 z dnia 09.07.2012 z dniem 24 lipca 2012 r. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej unieważniająca wymienione w nim postanowienia
9. Uchwała XVIII/165/2012 27.06.2012 uchwalenia statutu Powiatu Ostrowskiego, Dz.U.W.W., poz.3384 z dnia 25 lipca 2012 roku z dniem 9 sierpnia 2012r.  
10. Uchwała XVIII/167/2012 27.06.2012 określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, Dz.U. W.W., poz.3385 z dnia 25 lipca 2012 roku z dniem 9 sierpnia 2012r.  
11. Uchwała XXVIII/279/2013 27.09.2013 określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielenia i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, Dz.U.W.W. z dnia 23 października 2013 roku, poz. 5750 z dniem 7 listopada 2013 roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013r.  
12. Uchwała XXXIX/332/2014 25.06.2014 podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Dz.U.W.W. z dnia 24 lipca 2014 roku, poz. 4208 z dniem podjęcia  
13. Uchwała XLII/358/2014 29.10.2014 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Zespole Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem Dz.U.W.W. z dnia 18 listopada 2014 roku, poz. 6152 z dniem
3 grudnia 2014r.
 
14. Uchwała XLII/360/2014 29.10.2014 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego, Dz.U.W.W. z dnia 4 listopada 2014 roku, poz. 5724 z dniem
19 listopada 2014r.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 24/1224/2014 dnia 19 listopada 2014 roku w załączniku nieważność pkt 5
15. Uchwała III/18/2014 29.10.2014 zmiany nazwy i nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, Dz.U. W.W. poz. 254 z dnia 14 stycznia 2015 roku z dniem
29 stycznia 2015r.
 
16. Uchwała XII/73/2015 04.12.2015 uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowskiego Dz.U.W.W. poz. 8721 z dnia 22 grudnia 2015 rok z dniem
6 stycznia 2016r.
 
17. Uchwała XIX/122/2016 24.06.2016 uaktualnienia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowskiego Dz.U. W.W. poz. 4874 z dnia 27 lipca 2016r. z dniem 11 sierpnia 2016r.  
18. Uchwała XXI/139/2016 30.09.2016 uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Ostrowskiego konkursu „TECHNO-GRANT” Dz.U. W.W. poz. 6003 z dnia
10 października 2016 roku
z dniem 25 października 2016r.  
19. Uchwała XXI/140/2016 30.09.2016 zmiany uchwały NR XXVIII/279/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w kształceniu na odległość Dz.U. W.W. poz. 6004 z dnia 10 października 2016r. z dniem 25 października z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.  
20. Uchwała XXIII/154/2016 05.12.2016 pozbawienia odcinka drogi powiatowej tj. ulicy Ostrowskiej w Skalmierzycach od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach do granicy miejscowości Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce oraz ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach kategorii drogi powiatowej Dz.U. W.W. poz. 7731 z dnia 7 grudnia 2016r. z dniem 22 grudnia 2016r.  
21. Uchwała XXI/141/2016 30.09.2016 pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 5315P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 do skrzyżowania z drogą gminną 803765P, Dz.U.W.W. poz. 6008 z dnia 10 października 2016 roku z dniem 25 października z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.  
22. Uchwała XXI/142/2016 30.09.2016 zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi gminnej nr 803765P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 do skrzyżowania z drogą powiatową 5315P Dz.U.W.W. poz. 6059 z dnia 11 października 2016 roku z dniem 26 października z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.  
23. Obwieszczenie 1/2016 05.12.2016 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 Dz.U. W.W. poz. 363 z dnia 9 stycznia 2017r. z dniem podjęcia  
24. Uchwała XXV/172/2017 17.02.2017 zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 Dz.U.W.W. poz. 2204 z dnia 20 marca 2017 roku z dniem 04.04.2017r.  
25. Uchwała XXVII/183/2017 02.06.2017 zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 Dz.U.W.W. poz. 4969
z dnia 7 lipca 2017 roku
  z dniem 22 lipca 2017 roku  
26. Uchwała
XXVI/180/2017
31 03.2017 dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, do nowego ustroju szkolnego,   DZ.U.W.W. poz.2777
z dnia 4 kwietnia 2017
  z dniem
19 kwietnia 2017 roku,
z mocą obowiązująca od 1 września 2017 r.
 
27. Uchwała
XXVIII/197/2017
30 06.2017 utraty mocy Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące DZ.U.W.W. poz. 5084
z dnia 11 lipca 2017
  z dniem 26 lipca 2017 roku
mocą obowiązująca od 1 września 2017 r.
 
28. Uchwała
XXXI/213/2017
29.09.2017 zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 Dz.U.W.W. poz. 6237z dnia 3 października 2017 roku z dniem
18 października 2017r.
 
29. Uchwała
XXXII/223/2017
26.10.2017 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, Dz. U.W.W po. 7113 z dnia 6 listopada 2017 roku z dniem 21 listopada 2017 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018  
30. Uchwała
XXXII/224/2017
26.10.2017 ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, Dz. U.W.W po. 7114 z dnia 6 listopada 2017 roku z dniem 21 listopada 2017 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018  
31. Uchwała
XXXIII/230/2017
24.11.2017 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Ostrowskiego Dz. U.W.W po. 8123 z dnia 7 grudnia 2017 roku z dniem 22 grudnia 2017 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018  
32. Uchwała
XXXV/240/2017
28.12.2017 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostrowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Dz. U.W.W po. 449 z dnia 9 stycznia 2018 roku z dniem 23 stycznia 2018 roku  
33. Uchwała XXXVI/249/2018 02.02.2018 zmiany statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22, Dz. U.W.W poz. 1590
z dnia 20 lutego 2018 roku
z dniem 7 marca 2018 roku  
34. Obwieszczenie nr 1/2018 02.02.2018 ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Dz. U.W.W poz. 1494 z dnia 14 lutego 2018 roku z dniem ogłoszenia  
35. Uchwała XXXVI/252/2018 02.02.2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, Dz. U.W.W poz. 1495 z dnia 14 lutego 2018 roku z dniem 1 marca 2018 roku  
36. Uchwała
XL/269/2018
08.06.2018 określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego Dz. U.W.W poz. 4790 z dnia 12 czerwca 2018 roku z dniem 27 czerwca 2018 roku  
37. Uchwała
XL/270/2018
08.06.2018 zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 Dz. U.W.W poz. 4791 z dnia 12 czerwca 2018 roku z dniem 27 czerwca 2018 roku  
38. Uchwała
XL/272/2018
08.06.2018 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród Dz. U.W.W poz. 4792 z dnia 12 czerwca 2018 roku z dniem 27 czerwca 2018 roku  
39. Uchwała
XL/273/2018
08.06.2018 określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego i sposobu jej rozliczania Rozstrzygnięcie RIO z dnia 4 lipca 2018r.
stwierdzające nieważność wyrażenia zawartego we wniosku do uchwały
z dniem 27 czerwca 2018 roku Dz. U.W.W poz. 4793 z dnia 12 czerwca 2018 roku
40. Uchwała
XLII/288/2018
13.07.2018 zmiany uchwały nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące do nowego ustroju szkolnego Dz. U.W.W poz. 6017 z dnia 19 lipca 2018 roku z dniem 2 sierpnia 2018 roku  
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2018-08-29
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2018-08-29 13:14:42
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 317