Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Lp.

Nr aktu

Data przyjęcia

Tytuł

Publikacja

Data wejścia w życie

Uwagi

1.

Uchwała XV/143/2000

29.05.2000

ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości nie oddanych w najem, dzierżawę lub użytkowanie oraz takich, na których nie ustanowiono ograniczonych praw rzeczowych a stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego,

DZ.U.W.W. nr 42, poz. 509 z 19 czerwca 2000 roku

z dniem 04 lipca 2000r.

 

2.

Uchwała XXXV/280/2002

28.06.2002

określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego,

DZ. U. W.W. Nr 103, poz. 2571 z 31 lipca 2002 roku

z dniem 15 sierpnia 2000r.

 

3.

Uchwała XIX/170/2004

30.09.2004

ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typu AB) przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim,

DZ.U.W.W. Nr 154, poz. 3284 z dnia 2 listopada 2004 roku

z dniem 17 listopada 2004r.

 

4.

Uchwała XIX/171/2004

30.09.2004

ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim,

DZ.U. W.W. Nr 154, poz. 3285 z dnia 2 listopada 2004 roku

z dniem 17 listopada 2004r.

 

5.

Uchwała XXXVII/376/2006

29.09.2006

zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ulicy Odolanowskiej do skrzyżowania z ulicami: Chłapowskiego i Długą,

DZ.U. W.W. Nr 166, poz. 3860 z dnia 31 października 2006 roku

z dniem 15 listopada 2006r.

 

6.

Uchwała XXXI/234/2009

27.08.2009

ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania,

Dz. U. W.W. Nr 185, poz.3144 z dnia 29 października 2009 r.

z dniem 13 listopada 2009r.

 

7.

Uchwała XL/291/2010

28.06.2010

określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego oraz wskazania organów do tego upoważnionych,

Dz. U. W.W. Nr 174 z dnia 31 sierpnia 2010 roku

poz. 3292

z dniem 15 września 2010r.

 

8.

Uchwała XVIII/179/2012

27.06.2012

określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania,

Dz. U. W.W. poz.3080

z dnia 09.07.2012

z dniem 24 lipca 2012 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej unieważniająca wymienione w nim postanowienia

9.

Uchwała XVIII/165/2012

27.06.2012

uchwalenia statutu Powiatu Ostrowskiego,

Dz.U.W.W., poz.3384 z dnia 25 lipca 2012 roku

z dniem 9 sierpnia 2012r.

 

10.

Uchwała XVIII/167/2012

27.06.2012

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

Dz.U. W.W., poz.3385 z dnia 25 lipca 2012 roku

z dniem 9 sierpnia 2012r.

 

11.

Uchwała XXVIII/279/2013

27.09.2013

określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielenia i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

Dz.U.W.W. z dnia

23 października 2013 roku, poz. 5750

z dniem 7 listopada 2013 roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013r.

 

12.

Uchwała XXXIX/332/2014

25.06.2014

podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dz.U.W.W. z dnia

24 lipca 2014 roku,

poz. 4208

z dniem podjęcia

 

13.

Uchwała XLI/347/2014

29.09.2014

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

Dz.U.W.W. z dnia

15 października 2014 roku, poz. 5319

z dniem
30 października 2014 roku, z mocą obowiązująca
od 1 września 2014r.

 

14.

Uchwała XLII/358/2014

29.10.2014

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Zespole Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem

Dz.U.W.W. z dnia

18 listopada 2014 roku,

poz. 6152

z dniem
3 grudnia 2014r.

 

15.

Uchwała XLII/360/2014

29.10.2014

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego,

Dz.U.W.W. z dnia

4 listopada 2014 roku,

poz. 5724

z dniem
19 listopada 2014r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 24/1224/2014

dnia 19 listopada 2014 roku

w załączniku nieważność pkt 5

16.

Uchwała III/18/2014

29.10.2014

zmiany nazwy i nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim,

Dz.U. W.W.

poz. 254 z dnia 14 stycznia 2015 roku

z dniem
29 stycznia 2015r.

 

17.

Uchwała XII/73/2015

04.12.2015

uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowskiego

Dz.U.W.W. poz. 8721 z dnia 22 grudnia 2015 rok

z dniem
6 stycznia 2016r.

 

18.

Uchwała XIX/122/2016

24.06.2016

uaktualnienia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowskiego

Dz.U. W.W.

poz. 4874 z dnia 27 lipca 2016r.

z dniem 11 sierpnia 2016r.

 

19.

Uchwała XXI/139/2016

30.09.2016

uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Ostrowskiego konkursu „TECHNO-GRANT”

Dz.U. W.W. poz. 6003 z dnia
10 października 2016 roku

z dniem 25 października 2016r.

 

20.

Uchwała XXI/140/2016

30.09.2016

zmiany uchwały NR XXVIII/279/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

Dz.U. W.W.

poz. 6004 z dnia 10 października 2016r.

z dniem 25 października z mocą obowiązującą od

1 września 2016r.

 

21.

Uchwała XXIII/154/2016

05.12.2016

pozbawienia odcinka drogi powiatowej tj. ulicy Ostrowskiej w Skalmierzycach od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach do granicy miejscowości Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce oraz ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach kategorii drogi powiatowej

Dz.U. W.W.

poz. 7731 z dnia 7 grudnia 2016r.

z dniem

22 grudnia 2016r.

 

22.

Uchwała XXI/141/2016

30.09.2016

pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 5315P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 do skrzyżowania z drogą gminną 803765P,

Dz.U.W.W. poz. 6008 z dnia 10 października 2016 roku

z dniem 25 października z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

 

23.

Uchwała XXI/142/2016

30.09.2016

zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi gminnej nr 803765P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 do skrzyżowania z drogą powiatową 5315P

Dz.U.W.W. poz. 6059 z dnia 11 października 2016 roku

z dniem 26 października z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

 

24.

Obwieszczenie

1/2016

05.12.2016

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22

Dz.U. W.W.

poz. 363 z dnia 9 stycznia 2017r.

z dniem

podjęcia

 

25.

Uchwała XXV/172/2017

17.02.2017

zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22

Dz.U.W.W. poz. 2204 z dnia 20 marca 2017 roku

z dniem 04.04.2017r.

 
 26.

Uchwała XXVII/183/2017

 02.06.2017  zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22  Dz.U.W.W. poz. 4969
z dnia 7 lipca 2017 roku
 

z dniem 22 lipca 2017 roku

 
27. 

Uchwała
XXVI/180/2017

 31 03.2017  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, do nowego ustroju szkolnego,  

DZ.U.W.W. poz.2777
z dnia 4 kwietnia 2017 

 

z dniem
19 kwietnia 2017 roku,
z mocą obowiązująca od 1 września 2017 r.

 
28. 

Uchwała
XXVIII/197/2017

 30 06.2017  utraty mocy Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące  DZ.U.W.W. poz. 5084
z dnia 11 lipca 2017  
 

z dniem 26 lipca 2017 roku
mocą obowiązująca od  1 września 2017 r.

 
 29.

Uchwała
XXXI/213/2017

 29.09.2017  zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22  Dz.U.W.W. poz. 6237z dnia  3 października 2017 roku z dniem
18 października 2017r.
 
30.

Uchwała
XXXII/223/2017

26.10.2017 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

Dz. U.W.W po. 7113

z dnia 6 listopada 2017 roku
z dniem 21 listopada 2017 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018  
31.

Uchwała
XXXII/224/2017

26.10.2017 ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia  2018 roku,

Dz. U.W.W po. 7114

z dnia 6 listopada 2017 roku
z dniem  21 listopada 2017 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018  
32.

Uchwała
XXXIII/230/2017

24.11.2017 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Ostrowskiego

Dz. U.W.W po. 8123

z dnia 7 grudnia 2017 roku
z dniem  22 grudnia 2017 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018  
33.

Uchwała
XXXV/240/2017

28.12.2017 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostrowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dz. U.W.W po. 449

z dnia 9 stycznia 2018 roku
z dniem 23 stycznia 2018 roku  
34. 

Uchwała XXXVI/249/2018

 02.02.2018 zmiany statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22,  Dz. U.W.W poz. 1590
z dnia 20 lutego 2018 roku
 z dniem 7 marca 2018 roku  
35. 

Obwieszczenie nr 1/2018

 02.02.2018 ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Dz. U.W.W poz. 1494 z dnia 14 lutego 2018 roku

z dniem ogłoszenia  
36. 

Uchwała XXXVI/252/2018

 02.02.2018  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

Dz. U.W.W poz. 1495 z dnia 14 lutego 2018 roku 

 z dniem 1 marca 2018 roku  
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2018-03-08
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2018-03-08 10:24:47
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 229