Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy...

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Spraw Społecznych
Stanowisko ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Powstańców Wielkopolskich16
II piętro, pokój 229, tel. 62 737 84 77
Poniedziałek  - Piątek 8.00 do 15.30

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Pozwolenie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.
Pozwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o pozwolenie na sprowadzenie do Polski zwłok/szczątków ludzkich;
 • akt zgonu lub karta zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • w przypadku nieokreślenia przyczyny  zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 • pełnomocnictwo – w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok – wraz z dokumentem upoważniającym pełnomocnika do załatwiania wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i ich pochowaniem.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków wydawane jest na wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok ludzkich.
Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:

 • pozostały małżonek(ka);
 • krewni zstępni;
 • krewni wstępni;
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Opłaty:

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania nie podlega opłacie skarbowej. 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Milena Szkudlarek
Czas wytworzenia: 2018-03-06
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2018-03-06 12:09:22
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 226