OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie zarządu w dniu 20 sierpnia 2019 roku

Posiedzenie zarządu w dniu 20 sierpnia 2019 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
Czas wytworzenia: 2019-08-27
Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:48:07
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 44

Załączone pliki

 1. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały nr XI/71/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-27
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:44:52
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 2. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały nr XI/72/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego przy ul. Tomczeka 34 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez rozszerzenie lokalizacji miejsca zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom przebywającym poza miejscem stałego zamieszkania w okresie pobierania nauki poza główną siedzibą bursy
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-27
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:45:14
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 2
 3. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały nr XI/73/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-27
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:45:33
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 6
 4. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały nr XI/74/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-27
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:45:51
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 5
 5. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały nr X/75/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim (V)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-27
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:46:12
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 6. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały nr XI/76/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-27
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:46:36
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 7. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały nr XI/77/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-27
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:46:53
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 0
 8. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały nr XI/78/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2019-2029,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-27
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:47:12
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 9. w sprawie zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2019 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-27
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-27 09:47:38
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1