OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie zarządu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

Posiedzenie zarządu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
Czas wytworzenia: 2019-08-30
Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
Czas udostępnienia: 2019-08-30 10:37:35
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 32

Załączone pliki

 1. w sprawie uzgodnienia wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie oraz wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie dzienne w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-30
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 10:09:10
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 3
 2. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza na terenie Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-30
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 10:32:41
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 3
 3. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-30
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 10:33:09
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 4. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Modrzyńskiej – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim protokolarnego odbioru zakupionego samochodu oraz zapłaty należności z tytułu zrealizowanej dostawy w imieniu Powiatu Ostrowskiego w ramach realizacji programu pn. „Samochód dla Domu Pomocy Społecznej im. s. Marii Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim z miejscami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych”
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-30
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 10:33:38
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 5. w sprawie upoważnienia Pani Mileny Przybylskiej – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarach do protokolarnego odbioru zakupionego mikrobusa oraz zapłaty należności z tytułu zrealizowanej dostawy w imieniu Powiatu Ostrowskiego w ramach realizacji programu pn. „Zakup MIKROBUSA przystosowanego do przewozu osób, w tym niepełnosprawnych ruchowo 9-cio osobowego + 1 osoba przewożona na wózku inwalidzkim”
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-30
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 10:34:05
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 6. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji za pierwsze półrocze 2019 roku: o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest podmiotem tworzącym oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Hanna Siudzińska
  Czas wytworzenia: 2019-08-30
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 10:34:39
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1