OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: ROK 2017

ROK 2017

  Wzory dokumentów

  Czas wytworzenia: 2017-08-25
  Czas udostępnienia: 2017-08-25 12:16:03

  Zaktualizowany kosztorys i harmonogram od 2017 roku

  Czas wytworzenia: 2017-01-17
  Czas udostępnienia: 2017-01-17 15:03:01

  Uchwała w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2017 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzoncym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w strefach: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnienie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

  Czas wytworzenia: 2017-01-17
  Czas udostępnienia: 2017-01-18 15:17:26

  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

  Czas wytworzenia: 2016-11-29
  Czas udostępnienia: 2016-11-29 21:39:47

  Ogłoszenie - Nabór na członka komisji konkursowej

  Starosta Ostrowski zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Ostrowskiego do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych, oceniających oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w...

  Czas wytworzenia: 2016-11-29
  Czas udostępnienia: 2016-11-29 21:57:24

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pożytku publicznego w 2017 roku oraz wzory dokumentów

  Czas wytworzenia: 2016-11-22
  Czas udostępnienia: 2016-11-23 14:00:33

  Wyniki

  Czas wytworzenia: 2016-11-17
  Czas udostępnienia: 2016-11-17 10:21:54

  Ogłoszenie

  Czas wytworzenia: 2016-10-19
  Czas udostępnienia: 2016-10-19 14:46:18

  Projekt

  Czas wytworzenia: 2016-09-16
  Czas udostępnienia: 2016-09-16 15:34:07