OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  Informacje o wszczęciu postępowań o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

  Czas wytworzenia: 2013-10-17
  Czas udostępnienia: 2013-10-17 12:24:31

  Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg publicznych

  Czas wytworzenia: 2013-10-02
  Czas udostępnienia: 2013-10-02 08:29:36

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia  18 września 2013 r. 

  Czas wytworzenia: 2013-09-23
  Czas udostępnienia: 2013-09-23 15:15:46

  Ogłoszenie

  Starosta Ostrowski  informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia sposobukorzystania z nieruchomości przez zezwolenie na założenie przewodu awaryjnegostacji redukcyjno – pomiarowej I° na działce nr 108, położonej w...

  Czas wytworzenia: 2013-09-17
  Czas udostępnienia: 2013-09-17 15:22:41

  Działki na sprzedaż !!!

  Powiat Ostrowski posiada do sprzedaży atrakcyjne nieruchomości położone w Przygodzicach, przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice jako: grunty rolne o powierzchni: 13,0152 ha (działka...

  Czas wytworzenia: 2013-09-12
  Czas udostępnienia: 2013-09-12 15:36:22

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-09-12
  Czas udostępnienia: 2013-09-12 08:49:57

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Czas wytworzenia: 2013-09-06
  Czas udostępnienia: 2013-09-06 10:05:49

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-09-06
  Czas udostępnienia: 2013-09-06 08:40:13

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-09-06
  Czas udostępnienia: 2013-09-06 13:22:34

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-09-04
  Czas udostępnienia: 2013-09-04 08:54:16

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-09-04
  Czas udostępnienia: 2013-09-04 14:02:57

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-08-30
  Czas udostępnienia: 2013-08-30 08:54:21

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-08-30
  Czas udostępnienia: 2013-08-30 10:13:43

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-08-30
  Czas udostępnienia: 2013-08-30 15:43:19

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-08-30
  Czas udostępnienia: 2013-08-30 14:27:39

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-08-23
  Czas udostępnienia: 2013-08-23 08:25:39

  Na podstawie art. 39, w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 lit. a-c, art. 54 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o

  o sporządzeniu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności  Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego Świeca wraz z Prognozą oddziaływania  na środowisko projektu UPUL. Jednocześnie Starostwo...

  Czas wytworzenia: 2013-08-20
  Czas udostępnienia: 2013-08-20 15:04:02

  Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości Powiatu Ostrowskiego z wolnej ręki

  Czas wytworzenia: 2013-08-12
  Czas udostępnienia: 2013-08-12 12:04:57

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-08-09
  Czas udostępnienia: 2013-08-09 13:28:15

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-08-09
  Czas udostępnienia: 2013-08-09 13:00:28
  Strony: 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43