OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Strony: 1 2 3

RPZ.272.39.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Czas wytworzenia: 2019-12-04
Czas udostępnienia: 2019-12-04 14:34:34

RPZ.272.40.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Czas wytworzenia: 2019-11-25
Czas udostępnienia: 2019-11-25 15:52:37

Dostawa prasy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Czas wytworzenia: 2019-11-19
Czas udostępnienia: 2019-11-19 12:59:07

RPZ.272.39.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego.

Czas wytworzenia: 2019-10-31
Czas udostępnienia: 2019-10-31 10:01:44

RPZ.272.38.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego w 2020 roku.

Link do identyfikatora postępowania i klucza publicznego https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=87475f5f-bc76-4cd0-982a-242de3d49248

Czas wytworzenia: 2019-10-29
Czas udostępnienia: 2019-10-29 15:16:09

RPZ.272.36.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby  Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16 oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wielkopolskim, Al. J.Słowackiego 1c.

Czas wytworzenia: 2019-10-28
Czas udostępnienia: 2019-10-28 13:34:17

RPZ.272.35.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pn.: „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”

Czas wytworzenia: 2019-10-03
Czas udostępnienia: 2019-10-03 15:31:06

RPZ.272.34.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na działcę nr 8/9, 8/16 (obręb 0078) - etap II

Czas wytworzenia: 2019-09-24
Czas udostępnienia: 2019-09-24 10:42:00

RPZ.272.33.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli w pomieszczeniach biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Czas wytworzenia: 2019-09-17
Czas udostępnienia: 2019-09-17 10:28:40

RPZ.272.32.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z przetwarzaniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Czas wytworzenia: 2019-09-13
Czas udostępnienia: 2019-09-13 11:44:36

RPZ.272.30.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za : 2019 rok i 2020 rok.

Czas wytworzenia: 2019-08-23
Czas udostępnienia: 2019-08-23 13:27:37

RPZ.272.31.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego i ich prezentacja w formie operatów szacunkowych.

Czas wytworzenia: 2019-08-23
Czas udostępnienia: 2019-08-23 15:01:29

RPZ.272.29.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III, w obszarach D.

Czas wytworzenia: 2019-08-01
Czas udostępnienia: 2019-08-01 13:07:01

RPZ.272.27.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na działcę nr 8/9, 8/16 (obręb 0078) - etap II

Czas wytworzenia: 2019-07-15
Czas udostępnienia: 2019-07-15 13:02:05

RPZ.272.23.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokonanie podziału geodezyjnego działek.

Czas wytworzenia: 2019-06-17
Czas udostępnienia: 2019-06-17 13:04:34

RPZ.272.18.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokonanie podziałów dostosowawczych (hipotecznych) działek ewidencyjnych.

Czas wytworzenia: 2019-05-30
Czas udostępnienia: 2019-05-30 14:57:03

RPZ.272.16.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów i wyposażenia stanowisk stażowych w ramach projektu  Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Czas wytworzenia: 2019-05-22
Czas udostępnienia: 2019-05-22 15:33:04

RPZ.272.15.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji obejmującej oszacowanie wartości samodzielnego i zinwentaryzowanego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 60,54m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (4,80 m2) i udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Czas wytworzenia: 2019-04-17
Czas udostępnienia: 2019-04-17 13:19:43

RPZ.272.14.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w ramach realizowanego projektu pn.: Staże zagraniczne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”, nr projektu 2017_1_PL01_KA102-036526.

Czas wytworzenia: 2019-04-16
Czas udostępnienia: 2019-04-16 15:37:08

RPZ.272.13.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu ostrowskiego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

Czas wytworzenia: 2019-03-28
Czas udostępnienia: 2019-03-28 14:45:43
Strony: 1 2 3