Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

RPZ.272.33.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego.

Czas wytworzenia: 2018-05-29
Czas udostępnienia: 2018-05-29 16:15:43

RPZ.272.21.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Czas wytworzenia: 2018-05-28
Czas udostępnienia: 2018-05-28 09:42:17

RPZ.272.32.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Czas wytworzenia: 2018-05-25
Czas udostępnienia: 2018-05-25 11:56:10

RPZ.272.26.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Czas wytworzenia: 2018-05-10
Czas udostępnienia: 2018-05-10 14:53:40

RPZ.272.25.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu i konserwacji znaków szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej oraz sporządzenie projektu technicznego dla obszaru całego powiatu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

Czas wytworzenia: 2018-05-08
Czas udostępnienia: 2018-05-08 14:54:51

RPZ.272.22.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości nieruchomości, wartości ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomosci  oraz wartości naniesień i nasadzeń i ich prezentacja w operatach szacunkowych sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r., poz. 121 ze zm.)

Czas wytworzenia: 2018-04-25
Czas udostępnienia: 2018-04-25 15:00:09

RPZ.272.20.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Ostrowskiego usuniętych w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)

Czas wytworzenia: 2018-04-24
Czas udostępnienia: 2018-04-24 11:48:29

RPZ.272.17.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości odszkodowania w związku z udostępnieniem nieruchomości w trybie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.) i jego prezentacja w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Czas wytworzenia: 2018-04-06
Czas udostępnienia: 2018-04-06 15:16:57

RPZ.272.12.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Czas wytworzenia: 2018-02-19
Czas udostępnienia: 2018-02-19 13:12:25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące i stałe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz dozór pomieszczeń urzędu, otwieranie i zamykanie Starostwa Powiatowego.

Czas wytworzenia: 2018-01-24
Czas udostępnienia: 2018-01-24 15:18:24

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeniesienie punktu osnowy wysokościowej.

Czas wytworzenia: 2018-01-19
Czas udostępnienia: 2018-01-19 13:40:13

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi transportowej na potrzeby realizowanego projektu finansowanego ze środków europejskich: „Staże zagraniczne uczniów Powiatu Ostrowskiego”.

Czas wytworzenia: 2018-01-19
Czas udostępnienia: 2018-01-19 15:03:16

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, niezbędnych do ustalenia lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, zgodnie z  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.  z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 11:51:12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ustalenie stanu prawnego działek ewidencyjnych.

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 12:58:52

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu dla inwestycji: ”Przebudowa istniejących budynków i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z wyposażeniem"

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 13:15:05

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, w celu ustalenia odpłatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności oraz odpłatności za zbycie prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego gruntu, zgodnie ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm).

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 13:36:06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokonanie podziałów dostosowawczych (hipotecznych) działek ewidencyjnych.

Czas wytworzenia: 2018-01-18
Czas udostępnienia: 2018-01-18 14:00:46

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego  w Ostrowie Wielkopolskim oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wielkopolskim.

Czas wytworzenia: 2018-01-08
Czas udostępnienia: 2018-01-08 14:42:36

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów przenośnych wraz z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, szkoleniami, serwisem i zapewnieniem dostępu do mobilnego Internetu, realizowana w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeni

Czas wytworzenia: 2012-11-27
Czas udostępnienia: 2012-11-27 14:08:40