OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Wydział Geodezji

Wydział Geodezji

  Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o...

  Czas wytworzenia: 2014-10-20
  Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:47:16

  Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:45:24

  Udostępnianie danych rejestru cen i wartości nieruchomości

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie...

  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:45:02

  Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej oraz innych materiałów wchodzących w skład zasobu)

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:43:51

  Scalanie gruntów

  Opis sprawy: Postępowanie wszczynane jest na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni...

  Czas wytworzenia: 2014-07-02
  Czas udostępnienia: 2014-07-02 14:15:50

  Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

  Czas wytworzenia: 2014-05-09
  Czas udostępnienia: 2018-05-08 14:58:48

  Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne

  Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie powiatu ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców – wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 08:14:51

  Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

  Wymagane dokumenty: - Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców /wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 11:40:30

  Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  Wymagane dokumenty: - Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: - nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 14:37:41

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

  Wymagane dokumenty: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: dane osobowe...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 13:00:16

  Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

  Informacja o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego od podmiotu uiszczającego dotychczas opłaty roczne Wymagane dokumenty: Informacja o nabyciu prawa użytkowania wieczystego –...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2018-02-13 08:35:40