Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców

Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców

  Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym.

  Przed wymianą prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę, złożyć z wynikiem pozytywnym część teoretyczną egzaminu państwowego oraz przedstawić uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy. Prawo jazdy określonej kategorii...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 15:34:31

  Przedłużenie ważności prawa jazdy

  Okres ważności prawa jazdy określonej kategorii jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowanej, w formie wymiany prawa jazdy. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie prawa jazdy. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 15:54:54

  Wymiana prawa jazdy w celu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego.

  Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 11:17:49

  Przywrócenie cofniętego uprawnienia

  Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli uprawnienie do pojazdami silnikowymi zostało...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 12:50:40

  Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nieprzekraczający roku

  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.   Wymagane dokumenty: Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej. Odpowiednio...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 15:50:43

  Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający rok

  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął co najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 15:57:48

  Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM

  Procedura nr SP/KmD-26 Skrócony opis sprawy: Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie,...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 13:52:44

  Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

  Skrócony opis sprawy: Kierować pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne może osoba, która: ukończyła 21 lat; posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii; uzyskała orzeczenie: lekarskie o braku...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 11:55:45

  Tworzenie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

  Profil kandydata na kierowcę (PKK) tworzony jest przed przystąpieniem do szkolenia dla każdej osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 08:19:41

  Wydanie prawa jazdy po egzaminie

  Prawo jazdy określonej kategorii jest wydawane przez Starostę po ukończeniu właściwego szkolenia oraz po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego. Wymagane dokumenty: wniosek  wraz z załącznikami...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 10:23:16

  Wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r.

  Wymagane dokumenty: Wniosek o wymianę prawa jazdy  (dostępny w urzędzie) załączniki: Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 10:50:41

  Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

  Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 14:54:09

  Wydanie prawa jazdy z uwagi na zmianę danych:

  Osoba posiadająca prawo jazdy obowiązana zawiadomić Starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni  od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej, starosta wydaje nowy dokument...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 08:04:09

  Wydanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę lub zniszczenie

  Osoba posiadająca prawo jazdy jest  obowiązana zawiadomić Starostę o utracie tego dokumentu lub jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej, starosta...

  Czas wytworzenia: 2016-09-22
  Czas udostępnienia: 2016-09-22 11:57:08

  Wymiana prawa jazdy w celu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

  Wymagane dokumenty : wniosek ( dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) załączniki: jedna aktualna kolorowa  fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, kopia świadectwa...

  Czas wytworzenia: 2013-04-26
  Czas udostępnienia: 2013-04-26 14:07:05

  Uzyskanie PKK na egzamin kontrolny w przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres przekraczający I rok lub w przypadku cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

  Wymagane dokumenty: wniosek (dostępny w urzędzie) jedna aktualna kolorowa  fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, dowód osobisty do wglądu Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo...

  Czas wytworzenia: 2013-04-26
  Czas udostępnienia: 2013-04-26 08:43:25

  Uzyskanie PKK po nie zdanym egzaminie w przypadku gdy dokumenty znajdują się w depozycie tut. Urzędu

  W wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego przyjmowane są dokumenty osób, ubiegających się o prawo jazdy, które ukończyły odpowiednie szkolenie po dniu 01.07.1998r. Wymagane dokumenty: wniosek (dostępny w urzędzie) wraz z...

  Czas wytworzenia: 2013-04-26
  Czas udostępnienia: 2013-04-26 13:16:19