OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Referat Rejestracji Pojazdów

Referat Rejestracji Pojazdów

  Strony: 1 2

  Rejestracja profesjonalna

  Podmiot uprawniony, czyli: przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach...

  Czas wytworzenia: 2019-07-11
  Czas udostępnienia: 2019-07-11 10:37:37

  Rejestracja pojazdu marki SAM

  (KARTA USŁUG – 05)  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest...

  Czas wytworzenia: 2013-09-09
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 12:56:39

  Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

  Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) ewidencję instruktorów nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

  Czas wytworzenia: 2013-03-26
  Czas udostępnienia: 2013-03-26 10:27:52

  Zasady wpisywania do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr...

  Czas wytworzenia: 2013-03-26
  Czas udostępnienia: 2013-03-26 09:55:01

  Wpisywanie wykładowców do ewidencji

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) ewidencję wykładowców nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

  Czas wytworzenia: 2013-03-26
  Czas udostępnienia: 2013-03-26 14:53:18

  Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (KARTA USŁUG – 01)

   WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; tablice rejestracyjne, a w przypadku...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 12:58:37

  Rejestracja używanego pojazdu zakupionego w kraju

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; w przypadku...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:00:48

  Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w kraju

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; karta pojazdu; wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:01:31

  Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej (KARTA USŁUG – 04)

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:02:16

  Rejestracja pojazdu zabytkowego

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu;  tablice rejestracyjne; uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:02:56

  Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy

  KARTA USŁUG – 07

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:04:04

  Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

  WYMAGANE DOKUMENTY: Oświadczenie o sprzedaży pojazdu  (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu; w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:05:01

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określający termin następnego badania technicznego pojazdu (w...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:06:06

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:06:38

  Wtórnik karty pojazdu

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty karty pojazdu; w...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:07:27

  Wtórnik nalepki kontrolnej

  1. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań; w przypadku...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:08:42

  Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny; zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:43:23

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:44:05

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań na okoliczność...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:44:57

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:45:39
  Strony: 1 2