OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Referat Ochrony Środowiska

Referat Ochrony Środowiska

  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy

  Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142). Starosta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy...

  Czas wytworzenia: 2015-09-07
  Czas udostępnienia: 2018-04-20 12:11:29

  Decyzja o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne

  Podstawa prawna: art. 56 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. 2017, poz. 2117 ze zmian.) Wymagane dokumenty: Wniosek Zarządcy Kolei. Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej Termin odpowiedzi: do 30 dni (do 60 dni). Tryb...

  Czas wytworzenia: 2015-06-15
  Czas udostępnienia: 2018-04-20 11:21:44

  Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

  Podstawa prawna: art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232 z późn.zm.) Wymagane dokumenty: wniosek na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza wykonany zgodnie z art. 184...

  Czas wytworzenia: 2015-06-15
  Czas udostępnienia: 2015-06-15 14:33:52

  Zezwolenie upoważniające do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

  Podstawa prawna: art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2011, nr 122, poz. 695 z późn. zmian.) Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia sporządzony zgodnie z art.42...

  Czas wytworzenia: 2015-06-15
  Czas udostępnienia: 2019-02-08 10:05:01

  Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

  Podstawa prawna: art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: Zgłoszenie instalacji, powinno być dokonane na formularzu zgłoszenia instalacji wytwarzających...

  Czas wytworzenia: 2015-06-15
  Czas udostępnienia: 2015-06-15 08:04:19

  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

  Podstawa prawna: art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których...

  Czas wytworzenia: 2015-06-15
  Czas udostępnienia: 2015-06-15 08:12:03

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

  Podstawa prawna: art. 180 pkt 3, art. 180a, 181 ust. 1 pkt 4 i art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.). I. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów...

  Czas wytworzenia: 2015-06-15
  Czas udostępnienia: 2019-02-20 12:28:55

  Pozwolenie zintegrowane

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietna 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne...

  Czas wytworzenia: 2015-06-15
  Czas udostępnienia: 2015-06-15 14:07:44

  Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

  Podstawa prawna: Art. 41 - art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923); Ustawa z dnia 14...

  Czas wytworzenia: 2015-06-15
  Czas udostępnienia: 2019-02-12 12:35:34

  Zezwolenie na zbieranie odpadów

  Podstawa prawna: Art. 41 - art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923); Ustawa z dnia 14...

  Czas wytworzenia: 2015-06-15
  Czas udostępnienia: 2019-02-12 12:45:31

  Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi

  Podstawa prawna: art. 11 ust. 1, 2, art. 9 ust. 1 ( Dz.U. Nr.138, poz. 865), ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. Decyzję wydaje się po zaciągnięciu opinii właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego oraz właściwego wójta,...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 08:23:59

  Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych

  Podstawa prawna: art. 33 oraz art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2005 roku, Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn zm..). Wymagane dokumenty: wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych, projekt prac...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 11:14:49

  Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3

  Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2a, art. 103 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2005 roku, Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm). Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie koncesji na...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 10:39:56

  Zgłoszenia do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

  Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z  późn. zm.) Opłaty: opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt wynosi 26 zł. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 10:32:38

  Zgłoszenie projektu prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

  Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze Wymagane dokumenty: wniosek dotyczący przedłożenia projektu prac projekt prac geologicznych (4 egz.) zawierający dane określone w art. 32 ust.2 ustawy...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 10:51:18

  Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

  Podstawa prawna: art. 30 ust. 1, 3 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.( Dz.U. Nr 138, Poz.865) Wymagane dokumenty: Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych składa do właściwego organu wniosek o...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 08:25:14