Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Referat Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Referat Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

  Informacja o mozliwości uzyskania dotacji celowej przez spółki wodne

    I N F O M A C J A w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym Rada Powiatu Ostrowskiego w dniu 8 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę Nr XL/273/2018 w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania w sprawie...

  Czas wytworzenia: 2018-07-12
  Czas udostępnienia: 2018-07-12 10:02:17

  Decyzja zezwalająca na przetrzymywanie (schwytanie) zwierzyny łownej (w szczególnych przypadkach)

  Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017r, poz.1295 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: wniosek (podanie) strony dowód uiszczenia opłaty skarbowej Opłaty: opłata skarbowa za wniosek -...

  Czas wytworzenia: 2018-02-12
  Czas udostępnienia: 2018-02-28 14:54:20

  Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki/działek uproszczonym planem urządzenia lasu

  Podstawa prawna:art. 217 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 38 a i 37 b pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2017r., poz. 788 z pożń. zm.) Wymagane dokumenty:...

  Czas wytworzenia: 2016-12-07
  Czas udostępnienia: 2018-02-12 13:58:50

  Decyzja dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

  Podstawa prawna:  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1161 z późn. zm.).  Wymagane dokumenty:    decyzja o lokalizacji celu publicznego lub decyzja o warunkach...

  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Czas udostępnienia: 2018-02-28 14:51:08

  Decyzja nakazująca właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonanie obowiązków w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, w przypadku, gdy właściciele lasów nie w

  Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: Wniosek nadleśnictwa Opłaty: nie pobiera się. Termin odpowiedzi: 30 dni daty stwierdzenia niewykonania zadań. Tryb...

  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Czas udostępnienia: 2018-02-28 14:53:02

  Decyzja zezwalająca na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

  Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017r., poz. 1295 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: wniosek właściciela zwierzęcia wraz z załącznikami:   - oświadczenie o znajomości stosownych przepisów, -...

  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Czas udostępnienia: 2018-02-28 14:53:59

  Decyzja zezwalająca na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ustawy – w przypadkach losowych

  Podstawa prawna: art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r, poz. 788 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: wniosek posiadacza lasu: kserokopia dokumentu (np. aktu notarialnego, umowa dzierżawy itp.,) potwierdzającego...

  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Czas udostępnienia: 2018-02-28 14:53:39

  Decyzja zezwalająca na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

  Podstawa prawna: art. 13 ust. 2, 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788 z późn.) Wymagane dokumenty: wniosek o zmianę przeznaczenia lasu na użytek rolny z podaniem numeru ewidencyjnego działki, położenie...

  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Czas udostępnienia: 2018-02-28 14:52:41

  Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161 z późń. zm) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Ustawa z...

  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Czas udostępnienia: 2018-02-28 14:52:04

  Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

  Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015r, poz. 652 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: wniosek dowód uiszczenia opłaty skarbowej Opłaty: opłata skarbowa za zaświadczenie - 17 zł na...

  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Czas udostępnienia: 2018-02-12 14:09:38

  Wydawanie kart wędkarskich / kart łowiectwa podwodnego

  Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015, poz. 652 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: podanie o wydanie karty wędkarskiej/ karty łowiectwa podwodnego, zaświadczenie o zdaniu egzaminu na...

  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Czas udostępnienia: 2018-02-12 14:17:09

  Decyzja zatwierdzająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

  Podstawa prawna: art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2017r., poz. 788 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: wniosek, kserokopia dokumentu (np. aktu notarialnego, umowa dzierżawy itp.,) potwierdzającego  prawo do...

  Czas wytworzenia: 2016-02-08
  Czas udostępnienia: 2018-02-28 14:54:44