OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 września 2004 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XIX/159/2004
  wyboru Wicestarosty Powiatu Ostrowskiego
 2. Sygnatura/nr: XIX/160/2004
  wyboru członka Zarządu Powiatu Ostrowskiego
 3. Sygnatura/nr: XIX/161/2004
  powołania stałych komisji Rady Powiatu Ostrowskiego oraz wyboru ich Przewodniczących i składów personalnych
 4. Sygnatura/nr: XIX/162/2004
  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 5. Sygnatura/nr: XIX/163/2004
  zwarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kępińskim, a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Kępiński Powiatowy Ostrowskiemu prowadzenia doradztwa metodycznego nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
 6. Sygnatura/nr: XIX/164/2004
  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Powiatowi Ostrowskiemu prowadzenia doradztwa metodycznego nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński
 7. Sygnatura/nr: XIX/165/2004
  regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom
 8. Sygnatura/nr: XIX/166/2004
  regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentom
 9. Sygnatura/nr: XIX/167/2004
  powierzenia Gminie i Miastu Odolanów przez Powiat Ostrowski zadań związanych z obsługą programu stypendialnego dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie, prowadzonego przez Gminę i Miasto Odolanów
 10. Sygnatura/nr: XIX/168/2004
  zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Sośnie w sprawie likwidacji Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach
 11. Sygnatura/nr: XIX/169/2004
  zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2004 roku, określonych uchwałą Nr XIII/113/2004 rady powiatu ostrowskiego z dnia 19 marca 2004 roku, ze zmianami
 12. Sygnatura/nr: XIX/170/2004
  ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typ AB) przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 13. Sygnatura/nr: XIX/171/2004
  ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 14. Sygnatura/nr: XIX/172/2004
  ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Zespole Interwencji Kryzysowej w Ostrowie Wielkopolskim
 15. Sygnatura/nr: XIX/173/2004
  określenia zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z odpłatności za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
 16. Sygnatura/nr: XIX/174/2004
  określenia zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka lub osoby pełnoletniej z odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 17. Sygnatura/nr: XIX/175/2004
  zmiany uchwały Nr XIII/124/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2004.
 18. Sygnatura/nr: XIX/176/2004
  upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 210.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z basenem w Ostrowie Wielkopolskim
 19. Sygnatura/nr: XIX/177/2004
  zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Ostrowski
 20. Sygnatura/nr: XIX/178/2004
  zmiany uchwały nr XIII/109/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego na rok 2004
Czas udostępnienia: 2004-10-05
Pokaż metadane