OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

  Awans zawodowy nauczycieli

  2020-05-13 15:07:53

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Karta informacyjna (załącznik do wniosku). Zaświadczenie  Osoba odpowiedzialna : p. Andrzej Staszak - parter, pokój 305a,...

  Kierowanie dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

  2019-06-28 12:17:31

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: Wniosek rodzica (rodziców) o skierowanie dziecka do MOS. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego  z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

  Kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

  2019-06-28 12:06:01

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: Wniosek rodzica (rodziców) o skierowanie dziecka do SOS-W. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Osoba odpowiedzialna: p. Marlena Frąszczak – parter, pokój 8,...

  Wpisywanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu

  2019-03-26 13:47:13

  Procedura załatwienia sprawy: zgodna z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe Osoba odpowiedzialna: p. Agnieszka Ratajczak – parter, pokój 18, tel. 627 378 473

  Procedura dokonywania wpisów oraz zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, które w statucie nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych

  2018-06-27 11:40:03

  Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty  nie przewidują  prowadzenia  działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji  uczniowskich klubów sportowych. Dokonywanie zmian danych w ewidencji klubów...

  Rejestr Instytucji Kultury

  2017-02-02 13:54:42

  Oznakowanie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

  2015-11-10 09:50:05

  Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego

  2014-12-05 09:31:37

  Osoba odpowiedzialna:p. Stanisław Ratajczak - parter, pokój 17, tel. 627 378 474.

  Kierowanie dzieci i młodzieży do szkoły specjalnej

  2011-02-01 14:36:50

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: 1. Wniosek rodzica (rodziców) o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej. 2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Osoba odpowiedzialna: p. Marlena Frąszczak –...

  Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną

  2011-02-01 09:40:11

  Procedura załatwienia sprawy: zgodna z art. 58 i art. 60 Ustawy o systemie oświaty, Osoba odpowiedzialna: p. Agnieszka Ratajczak – parter, pokój 18, tel. 627 378 473