OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Sport

  Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

  2021-04-06 10:27:09

  20 maja 2016 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zmiany są szerokie: od zakładania organizacji, pełnomocnictwa w relacji stowarzyszenie – członek zarządu, po regulacje dotyczące oddziałów. Najważniejsze zmiany,...

  Wpis do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej

  2021-04-06 10:26:55

  20 maja 2016 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zmiany są szerokie: od zakładania organizacji, pełnomocnictwa w relacji stowarzyszenie – członek zarządu, po regulacje dotyczące oddziałów. Najważniejsze zmiany,...

  Zmiany w ewidencji klubów sportowych

  2021-01-28 15:54:08

  Aby dokonać zmian w ewidencji Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej bądź Uczniowskich Klubów Sportowych należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim: Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji, Protokół z...

  Zmiany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

  2021-01-28 15:54:05

  Aby dokonać zmian w ewidencji Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej bądź Uczniowskich Klubów Sportowych należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim: Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji, Protokół z...

  Wydawanie wyciągów o wpisie do ewidencji

  2021-01-28 15:53:59

  Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia.   Termin i sposób załatwienia sprawy: Wniosek o dokonanie zmian rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.        Informacji udziela: Łukasz...

  Wykreślenie z ewidencji

  2021-01-28 15:53:15

  Do przeprowadzenia procedury likwidacji klubu i wykreślenia go z ewidencji niezbędne jest aby: sporządzić listę obecności na zebraniu, podjąć zgodną z zapisami statutu uchwałę o rozwiązaniu klubu, sporządzić protokół z zebrania. W uchwale...