OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wpis do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH

Jednostka prowadząca - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych.
 2. Protokół zebrania założycielskiego wraz z:
 • uchwałą o powołaniu klubu,
 • uchwałą o przyjęciu statutu,
 • uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego upoważnionego do czynności rejestracyjnych,
 • uchwałą o wyborze Zarządu /w przypadku wyboru na zebraniu założycielskim/
 • uchwałą o wyborze Komisji Rewizyjnej /w przypadku wyboru na zebraniu założycielskim/.
 1. Lista założycieli zawierająca:
 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • własnoręczne podpisy.
 1. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 7 osób).
 2. Statut Klubu określający w szczególności:
 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki Członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, a także możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.
 1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej /nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych.

 

 Oryginały wymaganych  dokumentów należy złożyć:

- bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, w biurze 305a lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa.

 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł.
 2. Opłatę skarbową należy uiścić w:

- formie gotówkowej  w  kasie Starostwa Powiatowego /parter/

- w formie bezgotówkowej w postaci przelewu bankowego na rachunek:

Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim

80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

Tytuł wpłaty : Opłata skarbowa - za dokonanie wpisu  do ewidencji klubu sportowego (nazwa klubu).

 

UWAGA!

Z OPŁATY ZWOLNIONY JEST UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ.

 

 Termin i sposób załatwienia

 1. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji.
 2. Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
 3. Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, urząd wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych z dnia 18 października 2011 r.,
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 Inne informacje

 1. Jeżeli na zebraniu założycielskim nie dokonano wyboru władz Klubu, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w ciągu 30 dni należy zwołać Walne Zebranie Członków oraz zgodnie z zapisami w statucie dokonać wyboru władz klubu. Po dokonaniu wyboru władz należy powiadomić o tym fakcie Starostę Ostrowskiego, przesyłając protokół z posiedzenia.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej podmioty posiadające osobowość prawną są zobowiązane posiadać numer REGON I NIP. Po dopełnieniu formalności należy powiadomić o tym fakcie Starostę Ostrowskiego, przesyłając kopię dokumentu nadania wyżej wskazanych numerów.
 3. Wszelkie zmiany dokonane po wpisie do ewidencji, w szczególności zmiany dotyczące nazwy, siedziby, adresu do korespondencji, składu zarządu i organu kontroli wewnętrznej, statutu należy na bieżąco aktualizować w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

Informacji udziela:

Izabela Grabska

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Poziom III, pokój nr 305a, tel. 62 73 78 474, e-mail: op@powiat-ostrowski.pl

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ostrowskiego z siedzibą przy al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl lub pisemnie na adres: al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.05.2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, którym jest nadzór nad działalnością stowarzyszeń.
  4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 1. d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  9. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Czas udostępnienia: 2024-03-28
Pokaż metadane