OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydział Geodezji

  Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

  2020-08-21 09:11:43

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

  Udostępnianie danych rejestru cen nieruchomości

  2020-08-21 08:35:59

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej...

  Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej oraz innych materiałów wchodzących w skład zasobu)

  2020-08-17 15:44:35

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

  Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków

  2020-08-12 16:25:22

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.) Rozporządzenie z dnia 28.07.2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,...

  Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych

  2020-08-07 15:30:56

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych...

  Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

  2018-02-13 08:35:40

  Informacja o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego od podmiotu uiszczającego dotychczas opłaty roczne Wymagane dokumenty: Informacja o nabyciu prawa użytkowania wieczystego –...

  Scalanie gruntów

  2014-07-02 14:15:50

  Opis sprawy: Postępowanie wszczynane jest na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni...

  Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  2011-02-01 14:37:41

  Wymagane dokumenty: - Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: - nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi...

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

  2011-02-01 13:00:16

  Wymagane dokumenty: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: dane osobowe...

  Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

  2011-02-01 11:40:30

  Wymagane dokumenty: - Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców /wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający...

  Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne

  2011-02-01 08:14:51

  Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie powiatu ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców – wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający...