OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246),
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku
  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r., poz. 219),
 4. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2024r. poz. 530),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2024r., poz. 572),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz.2111).

 

Sposób załatwienia sprawy:

1) Przyjęcie wniosku właściciela nieruchomości o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z uzasadnieniem zmiany. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania,
że wnioskowana zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest zasadna.

W przypadku gdy wniosek dotyczy usunięcia użytku Ls (las) to należy dołączyć decyzję zezwalającą na zmianę użytku leśnego na rolny wydaną w trybie art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991 roku
o lasach.

W przypadku gdy wniosek dotyczy wprowadzenia użytku Ls (las) do wniosku należy dołączyć odpis aktualnego planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, w którym powierzchnia gruntu objętego postępowaniem wpisana została jako grunt leśny lub opinię organu odpowiedzialnego za nadzór nad gospodarką leśną potwierdzającą, że przedmiotowy grunt stanowi las w rozumieniu ustawy o lasach, w sytuacji gdy brak jest aktualnie obowiązującego planu urządzenia lasu lub decyzji o inwentaryzacji stanu lasu.

2) Weryfikacja złożonego wniosku pod względem formalnym.

3) Zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego lub w uzasadnionych przypadkach postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

4) Zebranie materiału dowodowego (m. in: przeprowadzenie oględzin nieruchomości).

5) Powołanie klasyfikatora gruntów. Klasyfikatora gruntów wyłania starosta z zachowaniem konkurencyjności: występuje do co najmniej 3 klasyfikatorów o przesłanie propozycji cenowych. Wybierana jest najkorzystniejsza oferta wykonania operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla wskazanej nieruchomości.

6) Poinformowanie wnioskodawcy o kosztach przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Na podstawie art. 262 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wnioskodawca zostaje zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości 90% kosztów wykonania prac klasyfikacyjnych przez klasyfikatora, na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

7) Po odnotowaniu wpłaty na wskazanym koncie, na podstawie upoważnienia Starosty, klasyfikator wykonuje czynności klasyfikacyjne w terenie oraz opracowuje projekt ustalenia klasyfikacji, który musi zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8) Po przyjęciu do zasobu, operat zostaje przekazany do Referatu Geodezji, Kartografii
i Katastru celem dalszego prowadzenia postępowania.

9) Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z dokumentami i zgłaszania ewentualnych uwag do projektu ustalenia klasyfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

10) Wydanie decyzji - orzekającej zmianę lub odmowę zmiany, na przedmiotowym obszarze klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

11) Wnioskodawca zostanie zobowiązany do wpłacenia pozostałych 10% kosztów wykonania prac klasyfikacyjnych przez klasyfikatora, na wskazane konto Starostwa Powiatowego
w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia,
w terminie 7 dni od daty ich doręczenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

 

Wymagania jakie winien spełniać klasyfikator gruntów:

 • Ukończenie kursu lub studiów podyplomowych o tematyce gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Wykonanie w okresie ostatnich 2 lat co najmniej 3 projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zakończonych pozytywną decyzją (referencje).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek właściciela nieruchomości z uzasadnieniem podstawy zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntu. (do pobrania  poniżej)
 2. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji.

 

Miejsce złożenia wniosku:

- wnioski w formie papierowej lub za pośrednictwem operatora pocztowego:

Wydział Geodezji Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim,

Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski

- w formie elektronicznej  (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie
e-PUAP

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Opłaty:

Za wydanie decyzji administracyjnej wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową  w wysokości 10 zł.
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, numer rachunku 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572 (wpisując w tytule: wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów).

Wnioskodawca ponosi koszt wykonania: analizy materiałów zasobu, czynności klasyfikacyjnych
w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji, przez klasyfikatora upoważnionego przez Starostę Ostrowskiego.

 

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Geodezji

Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Pok. 216, 215

Telefon: 62 7378437, 62 7378452

 

Czas udostępnienia: 2024-07-05
Pokaż metadane