OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 51

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w operacie ewidencyjnym nr 571 i 605 położone w obrębie 0011 - Ligota

  2022-09-22 10:14:05

  O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na cele realizacji inwestycji drogowej (Świeca gm. Odolanów dz. 2047/2)

  2022-09-19 14:56:41

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 517/1 z działkami sasiednimi 528, 518, 513/2, 515, 514, 498 w obrębie Masanów, gmina Sieroszewice

  2022-09-19 12:10:24

  Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzenia wodnego WR.ZUZ.2.4210.204.2022.MG

  2022-09-16 11:31:36

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.2.4210.186.2022.EF

  2022-09-16 11:25:53

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjecia granic nieruchomości dz. 236, 216 w obrębie Wtórek, gmina Ostrów WIelkopolski

  2022-09-15 10:32:16

  Obwieszczenie dot. opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego“, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 1/67 i 1/68 (obręb 0123) w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wrocławskiej.

  2022-09-09 14:42:36

  Ostrów Wielkopolski, 9 września 2022 roku   OBWIESZCZENIEStarosty Ostrowskiego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021, poz. 735 z póź.zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3...

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 5 września 2022r.

  2022-09-06 13:58:36

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 5 września 2022 zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Dodatkowa aktualizacja rocznych kwot dotacji w sierpniu 2022r.

  2022-08-30 15:23:19

  Obwieszczenie o odstąpieniu Starosty Ostrowskiego od wydania opinii w przedmiocie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”.

  2022-08-29 10:35:52

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW z dnia 18.08.2022

  2022-08-25 08:18:01

  O B W I E S Z C Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Łąkociny gm. Ostrów Wlkp. dz. 493, 247, 194/2, Daniszyn gm. Ostrów Wlkp. dz. 711)

  2022-08-09 14:00:12

  O B W I E S Z C Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Daniszyn gm. Ostrów Wlkp. dz. 210)

  2022-08-09 13:52:24

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Huta dz. 380)

  2022-08-03 13:48:45

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Topola Mała dz. 243/3)

  2022-08-01 14:30:12

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Topola Mała dz. 233/4)

  2022-08-01 14:28:40

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Topola Mała dz. 234/3)

  2022-08-01 14:22:21

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku - Elektrociepłownia na paliwa alternatywne i biomasę

  2022-07-29 11:30:51

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 18 lipca 2022r.

  2022-07-28 12:38:00

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 18 lipca 2022r. o wszczęciu postępowania w s[rawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 18 lipca 2022r.

  2022-07-26 12:59:35

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 18 lipca 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realiację inwestycji drogowej

  Strony: 1 2 3 4 5 6 51