OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 46

  Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2021

  2021-03-02 14:59:21

  Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 62, na dz. nr 29/4 (obręb 0045), inwestor Małgorzata Siwczyńska, znak sprawy RPA.6743.5.1.2021 z dnia...

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości (Motorower)

  2021-02-26 09:33:08

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości - Motorower

  Deczyzja o pozwoleniu na budowę nr RPA.6740.1.2.2021 z dnia 04.01.2021

  2021-02-23 15:05:44

  Decyzja o pozwoleniu na budowę nr RPA.6740.1.2.2021 z dnia 04 stycznia 2021

  Lista wnioskodawców, którym przyznano granty w V edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  2021-02-08 12:11:26

  Decyzja nr RPA.6740.5.8.2021 z dnia 03 lutego 2021

  2021-02-04 14:21:10

  Decyzja o pozwoleniu na budowę nr RPA.6740.5.8.2021 z dnia 03.03.2021

  GN.6852.8.2020 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 1191/5

  2021-02-01 14:36:57

  GN.6821.24.2020 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - dot. obr. Przygodzice, dz. 9/10

  2021-02-01 14:36:46

  GN.6821.25.2020 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 320/12

  2021-02-01 14:36:40

  GN.6821.33.2020 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0210, dz. 36

  2021-01-29 10:38:38

  GN.6852.3.2021 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0210, dz. 36

  2021-01-29 10:36:52

  GN.6852.10.2020 Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości - dot. obręb Skalmierzyce, dz. 1141

  2021-01-15 12:01:24

  GN.6852.9.2020 Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości - dot. obręb Skalmierzyce, dz. 1348/3

  2021-01-15 11:48:15

  GN.6821.17.2020 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0199, dz. 6

  2021-01-04 14:10:18

  Posiedzenie zarządu 22 grudnia 2020 roku

  2020-12-29 09:49:02

  Pozwolenie zintergowane dla AWRA Sp. z o.o. Sp. k z lokalizacją w Świecy, gmina Odolanów

  2020-12-03 12:36:30

  GN.6821.17.2020 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0199, dz. 6

  2020-11-27 12:55:02

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku na terenie Powiatu Ostrowskiego

  2020-11-27 10:05:48

  Informacja o wyniku przetargu (Przygodzice dz. 1716/23)

  2020-11-25 11:43:50

  Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy ( Szklarka Śląska dz. 48/1)

  2020-11-24 13:24:01

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32699 OSTRÓW_KALISKA, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliskiej 61, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-11-16 12:34:08

  Strony: 1 2 3 4 5 6 46