OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 46

  Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2021

  2021-05-05 15:38:17

  Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 62, na dz. nr 29/4 (obręb 0045), inwestor Małgorzata Siwczyńska, znak sprawy RPA.6743.5.1.2021 z dnia...

  Zawiadomienie

  2021-05-05 14:42:22

  Na podstawie art. 265 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska U.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.) Wielkopolski KomendantWojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu...

  O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  2021-04-30 12:27:38

  Nagrodzone prace w V Edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  2021-04-29 13:35:20

  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  2021-04-29 13:18:53

  Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości

  2021-04-27 10:49:53

  Odwołanie od decyzji RPA.6740.1.2. 2021 z dnia 04.01.2021 do Wojewody Wielkopolskiego

  2021-04-26 15:54:09

  Odwołanie od decyzji RPA.6740.1.2.2021 z dnia 04.01.2021 do Wojewody Wielkopolskiego wydanej dla inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsk

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu oraz przyjecia granic działki ewidencyjnej - dla działki o numerze ewidencyjnym 189 z działkami o numerach ewidencyjnych 181, 188, 53 - położonej w miejscowości Radziwiłłów gmina Ostrów Wielkopolski

  2021-04-19 13:29:24

  Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

  2021-04-19 11:05:02

  Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

  2021-04-07 09:09:11

  Wykaz nieruchomości Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych do sprzedaży (Przygodzice, dz. 1716/14, 1716/15, 1716/16, 1716/18)

  2021-03-26 12:47:30

  Wykaz nieruchomości Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych do sprzedaży (Przygodzice, dz. 1716/32, 1716/38, 1716/45, 1716/31, 1716/37, 1716/44, 1716/27, 1716/28, 1716/33, 1716/34, 1716/30)

  2021-03-26 11:33:53

  Stawki dotacji obowiązujące w roku 2021 na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka szkół i placówek, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym, według wagi subwencji oświatowej w roku 2021

  2021-03-25 13:23:51

  Konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

  2021-03-25 12:08:14

  Konkurs na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim

  2021-03-25 12:08:14

  Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości

  2021-03-24 09:35:01

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

  2021-03-18 11:20:44

  Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy - Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

  2021-03-17 08:36:05

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działek o numerach ewidencyjnych 838, 835, 836, 837/2, 841/1, 841/2, 840, 839 - położonych w Mieście Odolanów

  2021-03-11 08:22:35

  Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych, przyjęcia granic oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencyjnym nr 522, położonej w obrębie 0012 - Uciechów, gmina Odolanów - GGO.6640.4810.2020

  2021-03-06 09:33:01

  Strony: 1 2 3 4 5 6 46