OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 43

  Rejestr zgłoszeń budowy rok 2020

  2020-07-01 15:08:23

  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na dzialkach nr 840/28, 840/29,840/20,840/19, 840/8,840/17, 840/34 ( obręb 0025), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.1.2020 z dnia 2020.01.02, brak sprzeciwu...

  Stawki dotacji obowiązujące w roku 2020 na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka szkół i placówek, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym, według wagi subwencji oświatowej w roku 2020

  2020-06-15 10:35:34

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - dot. Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 13

  2020-06-10 09:29:21

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 708, obręb Dębnica, gm. Przygodzice

  2020-06-02 15:32:44

  GGN.683.1.2020 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0154, dz. 22/1

  2020-05-20 15:16:38

  GGN.6821.41.2019 ogłoszenie o wydaniu decyzji o ograniczniu sposobu korzystania z nieruchomosci oraz o niezwłocznym zajęciu nieruchomości - dot. w Ostrów Wielkopolski, obręb 0021, dz. 8

  2020-05-14 11:14:10

  Informacja o odstąpieniu od kontynuacji IV Edycji Funduszu „TECHNO - GRANT” w roku szkolnym 2019/2020

  2020-04-24 14:23:29

  GGN.6852.12.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. obr. Janków Przygodzki, dz. 166

  2020-04-23 15:04:27

  Informacja odnośnie planowanych zabiegów agrolotniczych

  2020-04-15 09:18:00

  GGN.6852.12.2019 - ogłoszenie o wydaniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania - dot. obr. Janków Przygodzki, dz. 166

  2020-03-09 09:21:00

  GGN.6852.14.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. obr. Przygodzice, dz. 9/10

  2020-03-03 15:55:31

  GGN.6852.13.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. obr. Janków Przygodzki, dz. 111

  2020-03-03 15:52:54

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki nr 971 w obrębie ewidencyjnym: Bogdaj, gmina: Sośnie, KERG GGO.6640.66.2020

  2020-02-27 15:16:03

  GGN.683.23.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - obręb Sulisław, dz. 9-1

  2020-02-24 13:18:12

  GGN.6821.21.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - Ostrów Wlkp., obręb 0088, dz. 6/3

  2020-02-19 13:50:15

  GGN.683.23.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia - dot. obr. Sulisław, dz. 9-1

  2020-02-05 13:07:07

  Komunikat informacyjny Państwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa dot. zmian w przepisach fitosanitarnych

  2020-02-03 10:25:46

  Dec yzja o pozwoleniu na budowę Stacji bazowej telefonii komórkowej BT322725_Odolanów_2

  2020-01-31 10:42:05

  Decyzja o pozwoleniu na budowę  w miejscowości Odolanów ul. Przemysłowa na działce nr 325/2

  GGN.683.17.2018 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. obręb Fabianów, dz. 213/3

  2020-01-29 16:26:07

  Lista wnioskodawców, którym przyznano granty w IV edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  2020-01-16 15:30:28

  Strony: 1 2 3 4 5 6 43