OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 47

  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji zezwalajacej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Ostrów Wielkopolski obręb 0210 dz. 36)

  2021-07-26 10:54:35

  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Ostrów Wielkopolski obręb 0210 dz. 36)

  2021-07-23 15:50:42

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o terminie oględzin w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Paderewskiego 16

  2021-07-22 15:30:43

  Zawiadamiam o wszczęciu postępowania oraz o terminie oględzin w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Paderewskiego 16 (dz. nr ewid. 50/19, obręb 0095).  Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie...

  Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

  2021-07-16 14:00:49

  Obwieszczenie w sprawie udzielenia przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie PGWWP pozwolenia wodnoprawnego znak WR.ZUZ.2.4210.146.2021.MM z dnia 12.07.2021r. Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 

  zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego RPŚ.6222.3.2019 z dnia 17.11.2020r. dla AWRA GROUP A. Szymkowiak. Sz. Szymkowiak i R. Nowicki sp.k w Świecy, gmina Odolanów

  2021-07-15 14:30:01

  zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego RPŚ.6222.3.2019 z dnia 17.11.2020r. dla AWRA GROUP A. Szymkowiak, Sz.Szymkowiak i R.Nowicki sp.k. w Świecy, gmina Odolanów na instalację do uboju zwierząt o...

  Decyzja nr RPA.6741.32.2021 z dnia 14.07.2021 na rozbiórkę sieci napowietrznej SN 15kV, nn-0,4 kV oraz sieci kablowej 0,4kV wm. Kałkowskie i Sośnie

  2021-07-15 13:10:29

  Decyzja RPA.6741.32.2021 z dnia 14.07.2021

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej numer 1163 położonej w obrębie Bogdaj gmina Sośnie

  2021-07-08 14:25:12

  Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

  2021-06-24 12:51:24

  O B W I E S Z C Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Ostrów Wlkp., obręb 0033 dz. 18/6)

  2021-06-11 14:12:23

  Obwieszczenie o II licytacji publicznej ruchomości (Renault Megane)

  2021-06-07 13:51:27

  Informacja o Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju na lata 2020-2024

  2021-06-07 10:38:11

  OBWIESZCZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Ostrów Wlkp., obręb 0154 dz. 22/2)

  2021-05-31 15:13:11

  OBWIESZCZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Ostrów Wlkp., obręb 0085 dz. 37, 38)

  2021-05-31 15:09:49

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości

  2021-05-19 13:45:57

  Informacja dotycząca prawidłowego wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin

  2021-05-11 08:27:40

  Zawiadomienie

  2021-05-05 14:42:22

  Na podstawie art. 265 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska U.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.) Wielkopolski KomendantWojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu...

  O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  2021-04-30 12:27:38

  Nagrodzone prace w V Edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  2021-04-29 13:35:20

  Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości

  2021-04-27 10:49:53

  Odwołanie od decyzji RPA.6740.1.2. 2021 z dnia 04.01.2021 do Wojewody Wielkopolskiego

  2021-04-26 15:54:09

  Odwołanie od decyzji RPA.6740.1.2.2021 z dnia 04.01.2021 do Wojewody Wielkopolskiego wydanej dla inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsk

  Strony: 1 2 3 4 5 6 47