OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 48

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - dla działek numer 339, 340 z dzałkami 341, 343, 352 - położonymi w obrębie Janków Zaleśny, gmina Raszków

  2021-10-25 13:48:39

  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (Ostrów Wielkopolski obręb 0173 dz. 52/2)

  2021-10-19 15:38:25

  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Ostrów Wielkopolski, obręb 0033 dz. 18/6)

  2021-10-13 10:02:01

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej - dla działki numer 277 - położonej w obrębie Korytnica, gmina Raszków

  2021-10-12 09:54:23

  Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  2021-10-11 08:00:30

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - dla działek numer 455/2, 456/2, 457/2 - położonych w obrębie Rososzyca, gmina Sieroszowice

  2021-10-08 15:39:49

  Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

  2021-10-08 11:46:15

  Konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektów dokumentów: Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego do roku 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego do roku 2030

  Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 września 2021

  2021-09-27 14:22:31

  Obwieszczenie Wowewody Wielkopolskiego z dnia 22 września 2021r. w sprawie decyzji z dnia 16.03.2020 Starosty Ostrowskiego nr RPA.6740.18.27.2020

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic działek ewidencyjnych - dla działeki numer 298/1 z dzialkami sąsiednimi - położonych w obrębie Lamki, gmina Ostrów Wielkopolski

  2021-09-24 12:38:36

  Informacja Starosty Ostrowskiego

  2021-09-24 11:22:35

  Ostrów Wielkopolski, dnia 24 września 2021 roku RPŚ.6233.19.2021      Informacja Starosty Ostrowskiego   Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

  Zmiana pozwolenia zintegrowanego nr RPŚ.6222.2.2019 z dnia 17 listopada 2020 roku dla AWRA GROUP S.A.

  2021-09-23 08:59:26

  Informacja o odstąpieniu od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu upul obręb Świeca, gmina Odolanów

  2021-09-21 12:06:27

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

  2021-09-21 09:26:46

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości

  2021-09-17 14:08:51

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działek numer 33/9, 32/7, 32/14 - położonych w obrębie Smardów, gmina Przygodzice

  2021-09-10 15:28:25

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działek numer 72/1, 70/1, 347 - położonych w obrębie Smardów, gmina Przygodzice

  2021-09-10 15:27:07

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki numer 251/1 - położonej w obrębie Wierzbno, gmina Odolanów

  2021-09-08 14:54:28

  zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  2021-09-06 13:58:59

  W dniu 19 sierpnia 2021 roku na wniosek Pana Brtosza Jeszke, ul. Tetmajera 10, 62 – 067 Rakoniewice – pełnomocnika WEKO POLSKA Sp. z o.o. Moszczanka 96, 63 – 440 Raszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia...

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej numer 73 obręb 0074 Ostrów Wielkopolski

  2021-09-03 11:49:46

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działk ewidencyjnych oraz przyjecia punktów granicznych pomedzy działkami 340, 337, 311, 336, 331, 338/1, 338/2, 339, 1101 w obrębie ewidencyjnym Raczyce gmina Odolanów

  2021-08-26 11:41:06

  Strony: 1 2 3 4 5 6 48