OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 40 41 42 43 44 45

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-03-14 15:22:33

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-03-12 11:57:37

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-03-12 10:01:10

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-02-24 08:22:08

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości  że w dniu 21.02.2012r. zostało wszczęte na wniosek...

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-02-24 08:20:25

  Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 21.02.2012r. zostało wszczęte na wniosek Pana...

  Uchwała nr 404/2012 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realiz

  2012-02-14 10:40:03

  Uchwała nr 403/2012 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realiz

  2012-02-14 08:13:23

  Uchwała Nr 402/2012  z dnia 7 lutego 2012 roku Zarządu Powiatu Ostrowskiego w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działa

  2012-02-10 15:03:27

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  2012-01-24 08:11:22

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty  i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajozna

  2011-12-15 15:15:47

  Ogłoszenie

  2011-12-01 15:14:55

  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2012 roku zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej.

  Ogłoszenie

  2011-12-01 08:38:27

  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2012 roku zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej.

  Informacja

  2011-09-15 08:53:31

       Zarząd Powiatu Ostrowskiego dnia 8 września 2011 roku podjął decyzję w sprawie zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu profilaktyki stomatologicznej dzieci klas III szkół...

  Strony: 1 40 41 42 43 44 45