OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej oraz innych materiałów wchodzących w skład zasobu)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2021.1923 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781 ze zm.)
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2023.1135 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 02.04.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2021.820 ze. zm.)

Wymagane dokumenty oraz miejsce składania dokumentów   

 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wzór wniosku w załączeniu (Formularz P oraz uszczegółowienie wniosku - Formularze P1-P7
 • Elektronicznie za posrednictwem aplikacji GEO-INFO i-WNIOSEK po uprzedniej rejestracji
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • Osobiście, I pietro, pokój 209, tel. 627378463 od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00 - 15.00
 • Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim,  Al.Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Opłaty:

Pobranie -  przed wykonaniem czynności      

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania  tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej

Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Sposób zapłaty:

 • Opłata wynikająca z Dokumentu Obliczenia Opłaty - wpłata na konto Powiatu Ostrowskiego, numer rachunku 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001
  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo –  wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,  numer rachunku 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

Termin załatwienia sprawy:          

Niezwłocznie – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty

Formularze:

 • P - wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • P1 - szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków
 • P2 - szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)
 • P3 - szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej)
 • P4 - szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej)
 • P5 - szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości
 • P6 - szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
 • P7 - szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów
Czas udostępnienia: 2023-07-04
Pokaż metadane