OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2052 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2020.1546).
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm. ).
 4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333).
 5. Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania    

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu może być złożony:

 • elektronicznie za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i. Projektant, po uprzednim założeniu konta (wzór wniosku w załączonych plikach) aplikacja działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
 • bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim (wzór wniosku w załączonych plikach)

- Wydział Geodezji pokój 214 - 1 piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

- lub przesłany na adres: Starostwo Powiatowe, Al. Powstańców Wlkp. 16,

63-400 Ostrów Wielkopolski.

Do wniosku załącza się obligatoryjnie:

 • plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

- w formie pliku pdf, jeśli wniosek składa się za pomocą aplikacji GEO-INFO i. Projektant,

- w postaci papierowej w co najmniej dwóch egzemplarzach, jeśli wniosek składa się bezpośrednio w Wydziale Geodezji lub przesyła na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim;

 • elektroniczną wersję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zapisanej w pliku gml, giv, txt lub dxf.

Preferowany jest natywny plik giv, który można utworzyć za pomocą nieodpłatnie udostępnionej aplikacji GEO-INFO DELTA na stronie internetowej euslugi.powiat-ostrowski.pl;

 • dodatkowo można załączyć inne dokumenty, np. pełnomocnictwo z opłatą skarbową, pozyskane wcześniej uzgodnienia, mapę do celów projektowych (jeśli PZT został na niej wykonany):

- w formie pliku pdf, gdy wniosek składa się za pomocą aplikacji GEO-INFO i. Projektant,

- do wglądu, gdy wniosek składa się bezpośrednio w Wydziale Geodezji lub przesyła na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim;

 • w przypadku składania wniosku poprzez aplikację GEO-INFO i. Projektant wnioskodawca jest zobligowany do załączenia wszystkich załączników w postaci elektronicznej.

Opłata

 • opłatę za koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobiera się zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezje i kartograficzne, przy czym wniesienie opłaty następuje przed uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • w przypadku składania wniosków za pomocą aplikacji GEO-INFO i. Projektant, Dokument Obliczenia Opłaty jest wystawiany automatycznie, na podstawie informacji dotyczących liczby projektowanych sieci lub przyłączy, zadeklarowanych przez Wnioskodawcę we wniosku;
 • opłaty mogą być uiszczone bezpośrednio poprzez aplikację GEO-INFO i. Projektant za pośrednictwem usług płatności internetowych, przelewem lub przekazem pocztowym na numer konta wskazany w Dokumencie Obliczenia Opłaty (ze wskazaniem w tytule przelewu numeru sprawy, jaki został nadany wnioskowi), bądź w kasie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wlkp. 16, 63-400 Ostrów Wlkp.
S. B. L. w Skalmierzycach : 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001

 • w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje przedstawiciel, opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wlkp. 18, 63-400 Ostrów Wlkp.

PKO Bank Polski S.A.   80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

Termin załatwienia sprawy

Narady koordynacyjne odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania: GEO-INFO i. Narady.

Termin zakończenia narady koordynacyjnej nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia wnioskodawcy i podmiotów.

Tryb odwoławczy

Brak

Załączniki

 • Wniosek o utworzenie dostępu i założenie konta w aplikacji GEO-INFO i. Projektant.
 • Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Czas udostępnienia: 2023-04-13
Pokaż metadane